Anglický jazyk (maior) + Filosofie (sdružené studium)

Fakulta
Fakulta filozofická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P
Bc
3

Co tě naučíme?
Studiem Anglického jazyka tě vybavíme potřebnou úrovní komunikačních dovedností v ústním i psaném projevu. Získáš cenné informace v oblasti lingvistické, literární a kulturní a teoretických i praktických poznatků ve sféře odborného překladu. Seznámíš se také se základy ekonomicko-správních disciplín tak, abys dokázal pracovat s tematicky zaměřenými texty. Obor Filozofie ti poskytne rozšíření vědomostí týkajících se klasických filozofických témat, a tím rozvine i tvé systematické myšlení, práci s odbornými prameny a kritické myšlení.

Čím budeš?
Po úspěšném dokončení studijního oboru se uplatníš v orgánech státní správy a samosprávy, soukromých zahraničních firmách, obchodních firmách a agenturách provozujících překladatelskou činnost. Díky kombinaci s filozofií získáš obecný vhled a dílčí znalosti výchovy a vzdělávání a podrobnější znalosti problematiky školské politiky a školského managementu. Dalším možným uplatněním je tedy výchovně-vzdělávací činnost a případně působení v neziskových organizacích.
Studium zakončíš závěrečnou prací se zaměřením na anglický jazyk.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci anglického jazyka a filozofie.

Jedná se o kombinaci dvou studijních programů. Maior – hlavní program a minor – vedlejší program. Maior a minor studijní program se liší pouze zařazením bakalářské práce. Bakalářská práce je zařazena do programu maior, přičemž program nelze během studia změnit.

Chceš vědět víc?
Podívej se na podrobné informace o oboru a přijímačkách na stránkách fakulty.