Chemické a procesní inženýrství, specializace Environmentální inženýrství

Fakulta
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
PhD
Délka studia
4 roky
P K
PhD
4

Ve studiu je kladen důraz na chemické, fyzikálně chemické a inženýrské disciplíny s nezbytnými kurzy matematiky, výpočetní techniky a ekonomie. Studenti získávají znalosti zejména z ekologie, toxikologie, biochemie, environmentální analýzy, technologie zpracování odpadních vod, ochrany ovzduší, z problematiky recyklace a odstraňování odpadů i z oblasti výrobních technologií.

Absolventa doktorského studijního oboru lze charakterizovat jako vysoce kvalifikovaného odborníka v problematice ochrany a tvorby životního prostředí a chemického inženýrství. Na základě svých získaných znalostí bude schopen tvůrčím způsobem zpracovávat a řešit složité úlohy spadající do oblasti environmentálního inženýrství. Absolvent je rovněž schopen rozvíjet a zavádět výsledky výzkumu do chemické, chemicko-technologické a potravinářsko-biochemické praxe a samostatně se podílet na řešení vědecko-výzkumných úkolů.

Obrázek obor: 3904V005