Dopravní management, marketing a logistika

Fakulta
Dopravní fakulta Jana Pernera
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
P K
NMgr
2

Kombinovaná forma výuky probíhá zpravidla v Praze


Studium je orientováno zejména na problematiku strategického a takticko-operativního managementu a marketingu se zaměřením na specifika sektoru dopravy, dopravních společností a společností poskytujících poštovní, expresní a kurýrní služby a na logistiku. Najdeš pracovní uplatnění především na středních a vrcholových manažerských pozicích a odborných pozicích v různých typech dopravních společností a společností poskytujících logistické, poštovní, expresní a kurýrní služby i v orgánech a organizacích státní správy a územních samospráv. Současně budeš připraven i na další studium v doktorském stupni studia.


Teoretická část studia


V rámci studia získáš potřebné znalosti v oblastech: managementu, teorie dopravy, teorie logistických technologií, udržitelné dopravy, regulace sektoru dopravy a spojů, analýzy a optimalizace dopravních systémů, progresivních systémů v osobní dopravě, ekonomice dopravních společností, analýzy podnikatelské činnosti, managementu kvality, projektového, personálního a logistického managementu, zelené logistiky, aplikace marketingu v dopravě, krizového managementu v dopravě a bezpečnosti dopravy.


Praktická aplikace získaných znalostí


Management a marketing v dopravních společnostech a společnostech poskytujících logistické, poštovní, expresní a kurýrní služby (moderní přístupy a metody, management kvality, projektový management a krizové řízení)


Ekonomika dopravních společností a společností poskytujících logistické, poštovní, expresní a kurýrní služby


Controlling v dopravních společnostech a společnostech poskytujících logistické, poštovní, expresní a kurýrní služby


Logistický management


Vazba na praxi při studiu


Exkurze ve vybraných společnostech, účast odborníků z praxe na výuce odborných předmětů a workshopech, řešení případových studií, možnost studijních stáží ve společnostech, zadávání diplomových prací přímo společnostmi. Můžeš se také podílet na realizaci výzkumných projektů řešících konkrétní podnikové problémy apod.


Co po studiu


Práci ti dají dopravní společnosti, společnosti poskytující logistické, poštovní, expresní a kurýrní služby


Logistická centra a průmyslové zóny


Výrobní společnosti


Orgány a organizace státní správy a územních samospráv


Co tě čeká za předměty během studia? Podívej se do studijních plánů.