Dopravní stavitelství

Fakulta
Dopravní fakulta Jana Pernera
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
4 roky
P K
Bc
4

Bakalářské čtyřleté studium tě připraví jak po teoretické, tak po praktické stránce. Stane se z tebe technik, který umí na pracovišti samostatně a pohotově řešit zadané úkoly související s projekční činností nebo řízením dílčích úseků výstavby inženýrských dopravních staveb, jako jsou mostní konstrukce, drážní stavby a pozemní komunikace. Máme nové moderní laboratoře, kde si vyzkoušíš provádění a vyhodnocování experimentů a testů v rámci výuky odborných předmětů. V našich počítačových učebnách tě naučíme pracovat se speciálními programy z oboru. Dostaneš se ale i do terénu. Vezmeme tě na dopravní stavby a zajistíme, aby ses mohl v rámci výuky nebo stáží poznat i s odborníky z praxe v rámci spolupráce firem a Katedry dopravního stavitelství.


Teoretická část studia


Studium je založeno na předmětech teoretického základu, jako je matematika, fyzika, teorie pružnosti a pevnosti a stavební mechanika. Dozvíš se také spoustu informací o stavebních materiálech a konstrukcích, geotechnice, geodézii, stavebním právu apod.


Praktická aplikace získaných znalostí


V rámci profilových odborných předmětů jako jsou například železniční stavby, silnice a dálnice, místní komunikace, rekonstrukce a údržba železničních staveb a pozemních komunikací, stavba a rekonstrukce mostů nebo i financování dopravních staveb si osvojíš teoretické a praktické dovednosti, které uplatníš v praxi. Především se jedná o:  • navrhování nových mostních staveb a přepočet stávajících mostních objektů,

  • projektování pozemních komunikací,

  • projektování drážních staveb,

  • plánování údržby a diagnostiky dopravních staveb,

  • provádění geotechnických zkoušek,

  • provozní a technologické postupy při výstavbě dopravních staveb,

  • provádění prohlídek dopravních staveb,

  • dozorová činnost na stavbě,

  • realizace dopravních staveb,

  • tvorba rozpočtů v programu KROS.


Vazba na praxi při studiu


Přednášejícími budou i odborníci z praxe. Výuka navíc probíhá ve specializovaných laboratořích a počítačových učebnách. Jako student se budeš moci podílet na realizaci projektů a výuka probíhá také v terénu. Získané vědomosti a dovednosti budeš moci uplatnit i při odborných exkurzích, praxích a stážích v jedné z mnoha partnerských firem, které ti naše katedra zajistí.


Uplatnění


Po absolvování studia u nás budeš mít velký výběr možnosti pracovního uplatnění, ať už jako pracovník zaměřený na inženýrské činnosti, provozní technik v manažerských funkcích u dopravních staveb, projektant v oboru dopravních staveb, pracovník stavebních úřadů, či zaměstnanec konstrukčních a projekčních ústavů. Ve výrobní sféře se můžeš velmi dobře uplatnit např. na pozici přípravy staveb, úsekového stavbyvedoucího, rozpočtáře nebo stavebního dozoru, či správce mostů.


Co tě čeká za předměty během studia? Podívej se do studijních plánů.