Dopravní stavitelství

Fakulta
Dopravní fakulta Jana Pernera
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
1,5 roku
P K
NMgr
1,5

Staneš se vzdělaným odborníkem v oblasti dopravního stavitelství. Budeš se umět samostatně rozhodovat, hodnotit a třídit získané vědomosti v oblasti projektování a výstavby dopravních staveb. Současně budeš připraven i na další studium v doktorském stupni studia.


Teoretická část studia:


Studium je založeno na předmětech teoretického základu, např. kovové mosty, masivní a železobetonové mosty, dynamika stavebních konstrukcí, pružnost a pevnost II a MKP.


Praktická aplikace získaných znalostí:


Profilové odborné předměty jako například podzemní stavby, stavba letišť, vodní stavby, technologie výstavby pozemních komunikací, křižovatky pozemních komunikací a kovové i železobetonové mosty umožní absolventům využít získaných znalostí v praxi. Především se jedná o následující zkušenosti:  • Výpočty související s návrhem a projekcí dopravních staveb

  • Konstrukční zásady navrhování mostních objektů a propustků

  • Modelování dopravních staveb (metoda konečných prvků)

  • Stabilní výpočty konstrukcí

  • Stavba letišť


Vazba na praxi při studiu:


Odborné exkurze, odborné praxe a stáže, zadávání diplomových prací ve spolupráci s firmami z uvedených oblastí, účast odborníků z praxe na výuce odborných předmětů, podílení se na realizaci výzkumných projektů řešících konkrétní problémy a úkoly apod.


Co po studiu


Na trhu práce má absolvent uplatnění ve výrobní sféře, jako stavebník, autorský, technický dozor nebo jako rozpočtář. Dále v managementu státní a veřejné správy, na stavebních úřadech, výzkumných organizacích, v konstrukčních a projekčních ústavech.


 


Po splnění podmínek, které jsou definovány zákonem č. 360/1992 Sb., můžeš jako absolvent vykonat zkoušky pro způsobilost autorizovaného inženýra ve výstavbě.


Co tě čeká za předměty během studia? Podívej se do studijních plánů.