Elektrotechnika a informatika

Fakulta
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
PhD
Délka studia
4 roky
P K
PhD
4

Charakteristika oboru:
Doktorský studijní program Elektrotechnika a informatika je určen pro přípravu studentů k samostatné tvůrčí práci a řešení složitých vědecko-výzkumných úkolů na základě hlubokých znalostí, jak individuálně, tak i jako členů týmu.

Odborný profil absolventa:
Absolventa doktorského studijního programu lze charakterizovat jako vysoce kvalifikovaného odborníka v oblastech informačních, komunikačních nebo řídicích technologií se zaměřením na teoretický i experimentální výzkum za využití moderních matematických metod a pokročilých výzkumných technik včetně prostředků výpočetní techniky. Absolvent bude rovněž schopen rozvíjet aplikace výsledků výzkumu a zavádět je do praxe. Nalezne uplatnění v základním i aplikovaném výzkumu a v průmyslové praxi.

Konkrétní kritéria a podmínky přijetí ke studiu daného programu/oboru:
Ke studiu doktorských studijních programů může být přijat uchazeč, který řádně ukončil studium v magisterském studijním programu se zaměřením na elektrotechniku, informační, komunikační a řídicí technologie. Uchazeč musí mít předpoklady pro samostatnou vědeckou práci.
Přijímací zkouška pro studijní obor IKRT se skládá ze dvou částí:

  • ústní zkouška z anglického jazyka,

  • ústní odborná zkouška podle zaměření doktorského studijního programu.


U přijímací zkoušky z anglického jazyka se vyžaduje znalost na úrovni alespoň mírně pokročilých (intermediate), tj. aby uchazeč používal jazyk nezávisle a efektivně s využitím relevantních jazykových prostředků. Nezbytná je schopnost pracovat s odbornou literaturou.
V rámci odborné zkoušky se vyžadují odborné znalosti na úrovni absolvovaného magisterského studijního programu se zaměřením na téma doktorské disertační práce.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.