Management

Fakulta
Fakulta ekonomicko-správní
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
PhD
Délka studia
3 roky
P K
PhD
3

Charakteristika studijního oboru Management:
Studijní obor se opírá o dvě základní vědecké disciplíny, a to Teorie a metody řízení a Znalostní management. Tyto disciplíny z oblasti managementu jsou doplněny disciplínou Ekonomie zahrnující vybrané oblasti mikroekonomie a makroekonomie. Důraz je také kladen na zvládnutí metodologie vědy a základy vědecké práce. Doktorský studijní program reflektuje potřeby pracovního trhu po vysoce kvalifikovaných manažerech, a to jak v oblasti podnikatelské sféry, tak i v institucích veřejného sektoru na úrovni státní, ale i na úrovni samosprávných územních celků. Současně akcentuje i dynamický rozvoj informačních a komunikačních technologií využívaných při řízení ekonomických subjektů. V potřebné míře se orientuje na otázku řízení jednotlivých subjektů, také z hlediska logistiky, marketingu a obchodu, práva i ekonomiky podniku.

Cíle studijního oboru:
Cílem doktorského studijního programu Ekonomika a management uskutečňovaného ve studijním oboru Management je výchova vysoce kvalifikovaných odborníků schopných účinně se podílet na řízení různých ekonomických subjektů v dynamicky se měnících podmínkách globalizovaného světa. Vedle rozvoje systémového myšlení a osvojení si metodologie vědecké práce je kladen důraz na prohloubení vědomostí v oblasti teorie vybraných manažerských a ekonomických disciplín, a to v úzké návaznosti na soudobé ekonomické, politické a správní podmínky, jak České republiky, tak integrující se Evropy. Dynamicky se rozvíjející informační technologie jsou východiskem pro zvládnutí nových moderních řídících přístupů a metod.

Profil absolventa:
Absolventi doktorského studijního jsou určeni pro výkon vrcholových řídících funkcí v ekonomických subjektech, především v podnikatelské sféře, ale i institucích státní správy a samosprávných celků. Někteří z nich mohou své uplatnění najít i v orgánech a institucích Evropské unie. V neposlední řadě se počítá s jejich zapojení do odborné - výzkumné a pedagogické činnosti na ekonomických fakultách českých univerzit. Mezi zaměstnavatele se řadí zejména vrcholové orgány podniků, státní správy, krajské úřady, univerzity a vysoké školy. Absolvent oboru Management ovládá zásady vědecké práce, vědecké formulování problémů, právní a environmentální aspekty nových produktů, etické a společenské stránky vědecké práce. Je schopen prezentovat výsledky výzkumu různými formami včetně publikování ve vědeckých časopisech a sbornících vědeckých konferencí.

Vstupní požadavky na uchazeče:
O přijetí ke studiu v doktorském studijním programu se mohou ucházet uchazeči, kteří řádně ukončili studium v magisterském studijním programu stejného nebo příbuzného oboru na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí. V oblasti ekonomie se předpokládají vysokoškolské znalosti z mikroekonomie a makroekonomie, podnikové ekonomiky a jednotlivých základních ekonomických disciplín a znalosti managementu. V oblasti jazykových znalostí se předpokládá aktivní znalost anglického jazyka.

Zaměření a rozsah požadovaných znalostí a studijní předměty:
Předměty zařazené do standardního studijního plánu jako povinné či volitelné jsou stanoveny tak, aby student ve spolupráci s příslušným přednášejícím v doktorském studijním programu získal dostatečnou znalostní základnu odpovídající současnému stavu poznání v oblasti, do níž patří zaměření doktorského studijního programu. Předměty, jimiž student požadovaných znalostí dosáhne, jsou jednak povinné a jednak volitelné, ze kterých si student vybírá nejméně čtyři v návaznosti na svou výzkumnou orientaci a zaměření disertační práce.