Organická chemie

Fakulta
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
PhD
Délka studia
4 roky
P K
PhD
4

Organická chemie představuje vědní obor, jenž v sobě zahrnuje otázky struktury a reaktivity uhlíkatých sloučenin v jejich jednotlivých třídách v návaznosti na další chemické, fyzikální a biologické obory. Studium na tomto stupni je individuální a představuje výchovu k samostatnému vědeckému bádání a k tvůrčí činnosti v tomto oboru.

Absolvent tohoto oboru je experimentálně zdatný, na vysoké úrovni zvládá soudobé syntetické a separační postupy používané v chemické laboratoři, zároveň ovládá moderní analytickou přístrojovou technikou (NMR, IR, GC-MS, LC-MS atp.). Je schopen samostatně systematicky plánovat a kriticky vyhodnocovat příslušné experimenty. Z dosažených výsledků následně formuluje obecné závěry. Absolvent tohoto oboru nachází uplatnění jak v základním, tak i aplikovaném výzkumu, dále zejména ve firmách zaměřených na vývoj a výrobu organických sloučenin (přírodní látky, léčiva, barviva, sloučeniny pro optoelektroniku atp.).

Obrázek obor: 1402V001