Povrchové inženýrství

Fakulta
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
PhD
Délka studia
4 roky
P K
PhD
4

Studenti jsou vzděláváni v oblasti chemie polymerních, kompozitních a anorganických materiálů. Studenti mají pokročilé znalosti z oblasti technologie makromolekulárních látek, chemie filmotvorných látek, jakož i chemie anorganických látek. Osvojí si tak znalosti o nových materiálech vhodných pro výzkum a technologie polymerních a kompozitních materiálů. Studenti disponují rovněž dovednostmi z oblasti přípravy a charakterizace organických povlaků, tenkých polovodičových vrstev, vodivých polymerů, nanomateriálů a jejich aplikací, z oblasti polygrafických materiálů, materiálů pro úpravy a barvení vláken a rovněž z oblasti papírenské technologie.

Absolventa doktorského studijního oboru lze chápat jako vysoce erudovaného odborníka, který je směrován na problematiku povrchových úprav rozličných materiálů, povlaků a tenkých vrstev na bázi makromolekulárních, organických, anorganických látek a kompozitů. Na základě svých znalostí a dovedností bude absolvent schopen zavádět výsledky výzkumu a vývoje polymerních a kompozitních materiálů, pokročilých anorganických i organických sloučenin pro organické povlaky, polymery a tenké vrstvy do technické praxe a řešit rychle se rozvíjejících aplikace a zavádění těchto nových materiálů do výrobních technologií. Důležitou součástí znalostí absolventa je i orientace v metodikách charakterizace materiálů. Velký důraz je kladen na samostatnou tvůrčí vědeckou práci absolventa. Jedná se o výchovu pracovníků pro práci nejen v četných specializovaných odvětvích chemického průmyslu, jakož i ve výzkumných ústavech a ústavech AV ČR, kteří se uplatní v České republice i v zahraničí.

Obrázek obor: 2808V027