Stavba vozidel

Fakulta
Dopravní fakulta Jana Pernera
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P K
Bc
3

Cílem studia je vybavit studenta teoretickými i praktickými poznatky a dovednostmi, které jsou zapotřebí při řešení problematiky konstrukce mechanické části kolejových nebo silničních vozidel. Absolvent má všeobecný přehled v oblasti dopravy, je připraven k samostatné odborné činnosti v technické praxi a může pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu stejného či podobného zaměření.

Teoretická průprava
Východiskem odborného studia jsou obecné i specializované technické předměty, které zahrnují matematiku, fyziku, teorii pravděpodobnosti a matematickou statistiku, mechaniku, elektrotechniku, pružnost a pevnost, části strojů a konstrukční materiály.

Praktická aplikace získaných znalostí
Studenti se naučí, jak uplatnit poznatky z teoretického základu studia při řešení problematiky návrhu, vývoje a konstrukce standardních konstrukčních uzlů v oblasti pozemních dopravních prostředků. Součástí studia je rovněž používání odpovídajících návrhových systémů a systémů pro tvorbu technické dokumentace; studenti jsou schopni odborné komunikace v cizím jazyce.

Vazba na praxi při studiu
Nedílnou součástí studia jsou exkurze a odborné praxe studentů v podnicích či vybrané přednášky odborníků z praxe v rámci výuky odborných předmětů. Bakalářské práce jsou zpravidla zadávány ve spolupráci s firmami a organizacemi působícími v oboru. Studenti se také mohou podílet na výzkumné činnosti související s náplní studijního programu.

Uplatnění absolventa
Absolventi specializace Stavba vozidel mohou zastávat především různé technické pozice v institucích a podnicích zabývajících se konstrukcí, vývojem, projektováním, výrobou a rekonstrukcí, ale i zkoušením pozemních dopravních prostředků.

Co tě čeká za předměty během studia? Podívej se do studijních plánů.