Technologie a řízení dopravy

Fakulta
Dopravní fakulta Jana Pernera
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P K
Bc
3

Úspěšný absolvent bakalářského tříletého studia získá nejnovější vědomosti a dovednosti v oblasti technologie a řízení dopravy a v logistických technologiích – jak teoretické tak praktické. Tyto poznatky uplatníš ve všech druzích nákladní dopravy i v rámci spedice a logistiky, včetně kombinované přepravy.  Také je uplatníš v oblasti osobní dopravy a to včetně integrovaných dopravních systémů.


Teoretický základ studia


Studiem tohoto oboru získáš teoretické a praktické znalosti z technologie a řízení nákladní i osobní dopravy. Také získáš znalosti z oblasti logistiky, přepravních technologií, managementu, ekonomie, hospodářské a dopravní geografie, kombinované přepravy, základů dopravní cesty, základů dopravních prostředků, matematiky, fyziky, algoritmizace a programování, apod.


V rámci povinně volitelných bloků předmětů se budeš moci zaměřit na oblasti: Provozování dráhy a drážní dopravy nebo Provozování silniční dopravy nebo na oblast Softwarových systémů.


Praktická aplikace získaných znalostí  • Technologie řízení dopravy – systémová integrace technických a ekonomických aspektů přemísťovacího procesu,

  • operativní řízení, racionalizace dopravních a přepravních procesů na sítích, zpracování a vyhodnocování dopravních projektů, apod.


Vazba na praxi při studiu


Vědomosti budeš moci dále uplatnit v praktické části výuky, kterou ti naše fakulta poskytne v podobě odborných exkurzí, praxí a stáží v jedné z mnoha partnerských firem. Výuka navíc probíhá ve specializovaných učebnách a ve vlastním plně vybaveném dopravním sále. Přednášejícími budou také odborníci z praxe. Během studia můžeš složit odborné zkoušky na signalistu i výpravčího.


Uplatnění  • Firmy zaměřené na dopravu, logistiku, apod.,

  • řízení a plánování dopravního systému ve veřejné správě,

  • provozovatel dopravy,

  • řízení dopravně-technologických procesů ve firmách zabývajících se jinou než dopravní činností.


Co tě čeká za předměty během studia? Podívej se do studijních plánů.