Informace k přijímačkám na FR

 

Podej přihlášku

1

Podle oboru, který sis vybral/a se přihlas na Univerzitu Pardubice

Přihlášku ke studiu lze podat dvěma způsoby:

1. elektronickou formou: Podat přihlášku můžeš od 1. 1. 2021 na adrese http://eprihlaska.upce.cz. Poplatek ve výši 500,– Kč se hradí bankovním převodem nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A). Specifickým symbolem platby u e-přihlášky je oborové číslo uchazeče vygenerované při podání e-přihlášky. Registraci e-přihlášky lze po přijetí platby následně na stejné internetové adrese zkontrolovat. Elektronickou přihlášku je po vyplnění nutné vytisknout a podepsanou doručit nejpozději do 7. 5. 2021 na adresu FR, včetně všech povinných příloh.

 

Uhrad' poplatek

2

Za každou přihlášku je potřeba poslat poplatek na účet Univerzity Pardubice

Poplatek ve výši 500,– Kč se hradí on-line platební kartou, bankovním převodem, nebo poštovní poukázkou (výhradně složenkou typu A). Podrobnosti k platbě najdeš v posledním kroku e-přihlášky.
U obou typů přihlášek je platbu třeba poukázat na účet Univerzity Pardubice:
Komerční banka č. ú. 37030561/0100

Variabilní symbol:
2920

konstantní symbol:
• 379 pro složenku
• 308 pro bezhotovostní převod

 

Dolož dokumenty

3

K přihlášce je potřeba doložit některé dokumenty

K přihlášce na bakalářský obor nezapomeň doložit:
• doklad o dosaženém vzdělání: ověřenou kopii maturitního vysvědčení (v případě, že jste studentem 4. ročníku střední školy, doložíte ověřenou kopii vysvědčení za 1. pololetí 4. ročníku a doklad o termínu konání maturitní zkoušky
• strukturovaný životopis
čestné prohlášení

Dokumenty můžeš přinést/poslat na adresu: děkanát/studijní oddělení FR, Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl

 

Připrav se na přijímačky

4

Na přijímačky je potřeba si donést pomůcky

Pomůcky, které si nezapomeň vzít k přijímačkám:

pro studijní specializaci Umělecká a umělecko-řemeslná díla z kamene, štuku, sádry, terakoty a umělého kamene: pomůcky pro modelování v hlíně (dle vlastního uvážení a potřeb), uhel a rudka, plastická guma, fixírka, fixativ, pravítko, kružítko, tvrdá tužka

pro studijní specializaci Nástěnná malba, sgrafito a mozaika: měkká a tvrdá tužka, přírodní uhel a rudka, plastická guma, fixírka, fixativ, štětce ploché štětinové i kulaté vlasové, akvarelové barvy, temperové barvy (ne akryl), nádobka na vodu, retušovací štětec č. 3 a č. 6, pravítko, řezák na papír

 

Přijd' na přijímačky

5

A teď už přijímačky, podívej se, co tě čeká

Kritéria a podmínky přijetí- bakalářské studium: K základním kritériím a podmínkám pro přijetí patří:
• ukončení střední školy s maturitou,
• předložení domácích prací,
• splnění podmínek přijímacích zkoušek, a to jak části talentové, tak části teoretické.

Hodnocení uchazečů bude po jednolitých částech zkoušky řazeno do pořadí. Přijati budou uchazeči s nejlepšími výsledky podle plánového počtu přijímaných studentů podle jednotlivých studijních oborů.

 

 

Den otevřených dveří

Tady se dozvíš vše osobně

Den otevřených dveří:
22. 1. 2021
Místo konání: Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, Jiráskova 3,
570 01 Litomyšl Akce proběhne mezi 10 a 15 hodinou v sídle fakulty.
Program: Pro zájemce budou k dispozici tištěné informace o fakultě, o studijním programu a jeho jednotlivých oborech.

 

Důležité termíny

Co si napsat do kalendáře

Důležité termíny:
Den otevřených dveří: 22. 1. 2021
Bakalářské studium: Doručení přihlášek do 7. 5. 2021
Přijímací zkoušky do bakalářských programů: 15. - 17. 6. 2021
Doručením přihlášky se rozumí termín dodání vytištěné přihlášky včetně povinných příloh na FR, nikoli termín odeslání.
Navazující magisterské programy:
Doručení/uzávěrka přihlášek do 2. 9. 2021.
Přijímací zkoušky do navazujících magisterských programů: 14. 9. 2021

 

Výsledky přijímaček

A teď jen, jak to dopadlo

Výsledky přijímacího řízení: Písemné rozhodnutí děkana Fakulty restaurování o výsledcích přijímacího řízení obdržíš doporučeně poštou do 30 dnů od konání přijímaček.

Nemůžeš se dočkat dopisu s rozhodnutím o přijetí? Nabízíme online výsledky přijímaček, po zadání svého rodného čísla bez lomítka nebo univerzitního čísla uchazeče. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení si případně můžeš stáhnout z našich stránek.

Přezkumné řízení:
Podle § 50 odst. 7 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění pozdějších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, může nepřijatý uchazeč nebo jeho zástupce, kterému udělil plnou moc, ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí děkana, podat žádost o přezkoumání rozhodnutí, která se podává děkanovi fakulty.