Informace k přijímačkám na FZS

 

Přihlas se

1

Podle oboru, který sis vybral/a se přihlas na Univerzitu Pardubice

Přihlášky ke studiu lze podat:

1. elektronickou formou
Podat přihlášku můžeš od 1. 1. 2020 na adrese http://eprihlaska.upce.cz. Poplatek ve výši 500,– Kč se hradí bankovním převodem nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A). Specifickým symbolem platby u e-přihlášky je oborové číslo uchazeče vygenerované při podání e-přihlášky. Registraci e-přihlášky lze po přijetí platby následně na stejné internetové adrese zkontrolovat.

Přihláška s formálními nedostatky bude vrácena.

 

Uhrad' poplatek

2

Za každou přihlášku je potřeba poslat poplatek na účet Univerzity Pardubice

Poplatek ve výši 500,– Kč se hradí on-line platební kartou, bankovním převodem, nebo poštovní poukázkou (výhradně složenkou typu A). Podrobnosti k platbě najdeš v posledním kroku e-přihlášky.
U obou typů přihlášek je platbu třeba poukázat na účet Univerzity Pardubice:
Komerční banka č. ú. 37030561/0100

Variabilní symbol:
7920

konstantní symbol:
• 379 pro složenku
• 308 pro bezhotovostní převod

 

Dolož dokumenty

3

K přihlášce je potřeba doložit některé dokumenty

Kompletní elektronická přihláška musí obsahovat:
bakalářský studijní program v prezenční formě studia:
 1. nahrané lékařské potvrzení vydané praktickým lékařem o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického pracovníka (na jakémkoliv formuláři od lékaře nebo přihlášku vytiskni a na straně 3 najdeš příslušnou kolonku, pozor uchazeči oboru radiologický asistent dodávají potvrzení na speciálním formuláři viz. směrnice č. 07/2019 Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 do bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Radiologický asistent.
 2. naskenovanou kopii dokladu o zaplacení poplatku (v případě platby kartou, tento doklad není nutný)

 

Přijd' na přijímačky

4

A teď už přijímačky, podívej se, co tě čeká

Termín přijímaček:
 • pro bakalářské studium 27. 5. 2020
 • pro navazující magisterské studium 20. 5. 2020
 • Podávání přihlášek od 1. ledna 2020Kritéria a podmínky přijetí:
Bakalářské studium - prezenční forma
Ke studiu může být přijat/a uchazeč/ka, který/á úspěšně ukončil/a úplné střední nebo vyšší odborné vzdělání, které bylo ukončeno maturitní zkouškou / absolutoriem.
Součástí přihlášky je lékařské potvrzení.

 

 

Dny otevřených dveří

Tady se dozvíš vše osobně

Srdečně vás zveme na dny otevřených dveří Fakulty zdravotnických studií,
které se budou konat v budově fakulty, Průmyslová 395, 532 10 Pardubice – Černá za Bory ve dnech
7. prosince 2019 (sobota) od 10.00 hodin do 14.00 hodin,
16. ledna 2020 (čtvrtek) od 15.30 hodin do 18.30 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu a jsme připraveni zodpovědět všechny Vaše dotazy týkající se studia na naší fakultě.

 

Důležité termíny

Co si napsat do kalendáře

Důležité termíny:
Dny otevřených dveří: 7. 12. 2019 (sobota) a 16. 1. 2020 (čtvrtek)
Uzávěrka přihlášek:
 • pro bakalářské programy: 28. 2. 2020
 • pro navazující magisterské programy: 28. 2. 2020
 • Podávání přihlášek od 1. ledna 2020.

Přijímací zkoušky:

 • do bakalářských programů: 27. 5. 2020
 • do navazujících magisterských programů: 20. 5. 2020
 • Podávání přihlášek od 1. ledna 2020.

 

Příklady a materiály

Připrav se na přijímačky

Pomoct ti mohou přípravné kurzy Fakulty zdravotnických studií
Nabízíme ukázkové testy z minulých let:
Ukázka přijímacích testů pro bakalářské studium na Fakultě zdravotnických studií.
Ukázka přijímacích testů pro magisterské studium na Fakultě zdravotnických studií.

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám

 

Výsledky přijímaček

A teď jen, jak to dopadlo

Výsledky přijímacího řízení:
Písemné rozhodnutí děkanky Fakulty zdravotnických studií o výsledcích přijímacího řízení bude vydáno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu v souladu s ustanovením § 50 odst. 5 zákona o vysokých školách.

Nemůžeš se dočkat dopisu s rozhodnutím o přijetí? Nabízíme online výsledky přijímaček, po zadání svého rodného čísla bez lomítka nebo univerzitního čísla uchazeče. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení si případně můžeš stáhnout z našich stránek.

Uchazeč má právo v předem domluveném termínu do uplynutí 30 dnů od konání písemné přijímací zkoušky nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu.
Přezkumné řízení:
Podle § 50 odst. 7 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění pozdějších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, může nepřijatý uchazeč nebo jeho zástupce, kterému udělil plnou moc, ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí děkana, podat žádost o přezkoumání rozhodnutí, která se podává děkanovi fakulty.
Dokumentace o přijímacím řízení bude uložena na Fakultě zdravotnických studií a každému účastníku přijímacího řízení bude na požádání přístupna po oznámení rozhodnutí.