Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Specializace studijního programu Historie
Co obnáší přijímačky?
Motivační pohovor
Předpokládaný počet přijímaných studentů
20

(10. 5. - 22. 8. 2022) Mimořádné přijímací řízení pro uchazeče z Ukrajiny / Позачергова вступна кампанія для абітурієнтів з України

Co tě naučíme? 

Absolventi studijního programu Historie, specializace Archivní studia budou zvládat orientaci v moderních spisových systémech všech směrů, právě tak jako v registraturních systémech historicky vzniklých. Absolventi budou mít zvládnuté základní principy archivistiky, péče o archiválie, jejich odborné zpracování a prezentaci, právě tak jako nutné základy pomocných věd historických a obecné historie. Očekává se tedy jejich uplatnění v archivech a spisovnách státních i soukromých institucí. 

Co obnáší přijímačky? 

Podmínkou přijetí je absolvování motivačního pohovoru v českém jazyce. Motivační pohovory se uskuteční online prostřednictvím aplikace MS Teams. V rámci pohovoru uchazeči o studium představí motivaci, s níž se na jednotlivé specializace hlásí, demonstrují svůj odborný zájem a budou mít možnost zeptat se na otázky, které je budou zajímat.  

Přijímací zkouška se promíjí při výborných studijních výsledcích na střední škole (maturita do 2,0; na závěr každého ročníku uchazeč nikdy nebyl z žádného předmětu klasifikován hůř než „dobře“) nebo při prokazatelných úspěších ve středoškolské odborné činnosti v některém ze společensko-vědních oborů (účast v celostátním kole, umístění do 3. místa v krajském kole). 

Navštiv nás

2022Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2023Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0
Červenec
0
Srpen
0

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
6
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
6
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
6
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
6
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
6
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
1
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
4
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
6

Profesní uplatnění

archivář
pracovník ve spisovně
zaměstnanec státní správy
kurátor archívních sbírek v paměťových institucích
kurátor knihovních sbírek

Úspěšní studenti a absolventi

Mgr. et Mgr. Anna Peřinová
Plzeňský Prazdroj, a.s.

Jsem vedoucí oddělení historických sbírek mezinárodní společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s., která ctí své české kořeny. Miluji svou práci a spolu s malým týmem velkých lidí pečuji o historický odkaz našeho národního pokladu. V životě se stačí nebát a věřit si... Přes překážky ke hvězdám!

Kdo Tě bude učit

doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.
Děkan Fakulty filozofické
Ústav historických věd

dějiny raného novověku, dějiny panovnického dvora a šlechty, dějiny cestování, dějiny Svaté říše římské v raném novověku

doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.
Ústav historických věd
dějiny správy, dějiny Němců v Čechách, církevní dějiny, archivnictví, regionální historie
doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
politické a hospodářské dějiny pozdního středověku, dějiny Slezska, symbolická komunikace ve středověku
Ústav historických věd

Kde můžeš absolvovat praxi

 • Státní oblastní archiv Zámrsk
  Státní oblastní archiv Zámrsk
 • veřejné i soukromé archivy
  veřejné i soukromé archivy
 • státní a veřejná správa
  státní a veřejná správa
 • knihovny
  knihovny
 • paměťové instituce
  paměťové instituce

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 550 Kč měsíčně

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 4 roky, tak zaplatíš za každých započatých 6 měsíců 15000

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Můžeš dál pokračovat ve studiu

Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Navazující magisterská specializace Archivní studia ti poskytne znalosti specifických pramenných textů, včetně jejich typologie a způsobů uchovávání a odborného zpracování všeho druhu. Pozornost bude věnována rovněž problematice dějin správy i pomocných věd historických, a to v teoretické i praktické rovině, včetně aktuálních trendů.

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.