Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující
Titul
Získáš titul Mgr.
Standardní délka studia
Studium na 2 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Specializace studijního programu Historie
Co obnáší přijímačky?
Ústní zkouška
Předpokládaný počet přijímaných studentů
10

(10. 5. - 22. 8. 2022) Mimořádné přijímací řízení pro uchazeče z Ukrajiny / Позачергова вступна кампанія для абітурієнтів з України

Co tě naučíme?

Absolventi specializace Archivní studia budou ovládat metody a přístupy teoretické archivistiky, aktuální trendy výzkumu v pomocných vědách historických, aplikované postupy dlouhodobého horizontu spisové služby, a budou schopni to vše využívat v kontextu současné vědy. 

Studenti budou vybaveni kompetencemi, které jim umožní identifikovat a analyzovat klíčové jevy minulosti, kriticky je interpretovat a vnímat jejich vzájemné souvislosti. Stejně tak budou schopni pracovat interdisciplinárně, neboť si osvojí základní oborové kompetence dalších příbuzných oborů. Získaný širší kulturní rozhled a schopnost kritického myšlení budou podpořeny rozvíjením komunikační kompetence v příslušném jazyce, což umožní další odborný rozvoj studentů, včetně možnosti účastnit se různých odborných exkursí, seminářů a konferencí. To vše vytvoří spolehlivý základ jak pro vstup do praxe, tak pro případné pokračování v rámci doktorského studia. 

Co obnáší přijímačky? 

Přijímací zkouška je ústní – je prověřována orientace v současném českém i evropském historickém bádání. Spolu s přihláškou mohou uchazeči zaslat projekt diplomové práce v rozsahu nejméně 3 a nejvýše 5 stran textu (mimo bibliografii). Přestože jde o dobrovolnou záležitost, projekt bude hodnocen 10 body. Projekt uchazeč elektronicky vloží k e-přihlášce jako přílohu k požadavkům oboru nejpozději do 30. 4. 2022.   E-přihláška umožňuje nahrát pouze jeden dokument. Více příloh uchazeč vloží formou vícestránkového souboru formátu pdf. 

V případě neotevření specializace studijního programu z důvodů nenaplnění minimální kapacity přijatých uchazečů pro daný akademický rok bude studentovi nabídnuta možnost studia v jiné specializaci příslušného studijního programu v průběhu konání přijímací zkoušky. 

Navštiv nás

2022Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2023Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0
Červenec
0
Srpen
0

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
7
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
9
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
7
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
5
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
6
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
6
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
6

Profesní uplatnění

archivář
pracovník ve spisovně
zaměstnanec státní správy
kurátor archívních sbírek v paměťových institucích
kurátor sbírek a fondů

Úspěšní studenti a absolventi

Mgr. et Mgr. Anna Peřinová
Plzeňský Prazdroj, a.s.

Jsem vedoucí oddělení historických sbírek mezinárodní společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s., která ctí své české kořeny. Miluji svou práci a spolu s malým týmem velkých lidí pečuji o historický odkaz našeho národního pokladu. V životě se stačí nebát a věřit si... Přes překážky ke hvězdám!

Kdo Tě bude učit

doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.
Děkan Fakulty filozofické
Ústav historických věd

dějiny raného novověku, dějiny panovnického dvora a šlechty, dějiny cestování, dějiny Svaté říše římské v raném novověku

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
Ústav historických věd
prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
Ústav historických věd
doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.
Ústav historických věd
doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.
Ústav historických věd
dějiny správy, dějiny Němců v Čechách, církevní dějiny, archivnictví, regionální historie
doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
politické a hospodářské dějiny pozdního středověku, dějiny Slezska, symbolická komunikace ve středověku
Ústav historických věd

Kde můžeš absolvovat praxi

 • veřejné i soukromé archivy
  veřejné i soukromé archivy
 • spisovny
  spisovny
 • paměťové instituce
  paměťové instituce
 • knihovny
  knihovny
 • Veřejná správa
  Veřejná správa

Jaká můžeš získat stipendia

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 3 roky, tak zaplatíš za každých započatých 6 měsíců 15000

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Můžeš dál pokračovat ve studiu

Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy. Ve výjimečných případech může přijímací komise uznat za adekvátní absolutorium magisterského studia v jiné příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče, nebo je-li uchazeč absolventem vysoké školy, jejíž studijní programy jsou strukturovány jiným způsobem (například některé zahraniční vysoké školy; v tomto případě se předpokládá nostrifikace diplomu).
Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy, případně magisterského studia v jiné, příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče. U absolventů zahraniční vysoké školy je nezbytná nostrifikace diplomu.

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.