Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Co obnáší přijímačky?
Bez přijímaček - kritéria upřesněna níže
Předpokládaný počet přijímaných studentů
60

Co tě naučíme?
Humanitní studia poskytují teoretické poznatky z humanitních a společenských věd, budeš se zabývat pedagogikou, psychologií, historií, etikou či antropologií. Až během studia se můžeš rozhodnout, které oblasti se chceš věnovat více, zda pedagogické, sociologicko-antropologické nebo historické.

Čím budeš?
Specializace v pedagogických vědách tě připraví  na asistenční služby v oblasti povinného školství obecně. Získáš předpoklady pro oblasti předškolní výchovy a vzdělávání dospělých a pedagogickou práci se seniory.

Díky Specializaci v historických vědách se zorientuješ v základních historických souvislostech dějin 20. století. Budeš připraven pro studium navazujících studijních programů historie a příbuzných věd nebo pro výkon povolání na úrovni bakaláře v oblasti muzejnictví, archivnictví a průvodcovství po kulturních a historických památkách.

Specializace v sociologicko-antropologických vědách ti přinese orientaci v sociologickoantropologických disciplínách s důrazem na práci s etnickými skupinami, národnostními minoritami. Budeš připraven vykonávat základní výzkumná šetření a výzkumy v oblasti antropologie s důrazem na vizuální antropologii.

Co obnáší přijímačky?
Přijímací zkoušky se ruší
Uchazeči jsou povinni dodat jako přílohu e-přihlášky v termínu do 20. dubna 2021:

 • naskenovanou kopii katalogového listu (obsahující výsledky studia z 1. a 2. pololetí 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku střední školy) ve formátu pdf.
   
 • Uchazeči, kteří maturovali v předchozích letech dodají kopii vysvědčení 3. a 4. ročníku střední školy ve formátu pdf.

  Podrobnější informace jsou k dispozici na webu fakulty.

Navštiv nás

2021Září
1
Říjen
0
Listopad
1
Prosinec
1
2022Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0
Červenec
0
Srpen
0
2021-09-24T00:00:00
24. 9. 2021 - 24. 9. 2021
17:00 - 23:00
Noc vědců v Pardubicích 2021

Tajemná, nedostižná a komplikovaná. I tak na vás může věda působit, ale ne když je Noc vědců. Noc, kdy vám věda v podání našich vědců ukáže svou pravou tvář.

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
6
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
4
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
6
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
5
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
5
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
3

Úspěšní absolventi

Mgr. Lucie Hájková
Asistent na Katedře věd o výchově
Pavlína Potůčková
ředitelka Centra Kosatec a místopředsedkyně spolku
Hana Ramseidlová
Probační úředník
Probační a mediační služba

Kdo Tě bude učit

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
Katedra věd o výchově
doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD.
Katedra věd o výchově
Ing. Jaroslav Myslivec, Ph.D.
Katedra věd o výchově

Kde můžeš absolvovat praxi

 • Česká abilympijská asociace z.s. Pardubice
  Česká abilympijská asociace z.s. Pardubice
 • Lentilka - integrační školka a rehabilitační centrum Pardubice
  Lentilka - integrační školka a rehabilitační centrum Pardubice
 • Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
  Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 550 Kč měsíčně

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 4 roky, tak zaplatíš za každých započatých 6 měsíců 15000

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Můžeš dál pokračovat ve studiu

Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Cílem studijního programu Resocializační pedagogika je vybavit studenty speciálními dovednostmi a znalostmi pro asistenční a pedagogickou práci v resocializačních a reedukačních zařízeních a institucích různých resortů. Smyslem je poskytnout absolventovi teoretické poznatky a aplikační dovednosti v pedagogických disciplínách ve vzájemné provázanosti a v mezioborových souvislostech ve smyslu praktického uplatnění ve specifických pedagogických profesích. Dalším cílem je rozvinout schopnost flexibilně přizpůsobovat své vlastní znalosti, zkušenosti a dovednosti stále se měnícím objektivním podmínkám a novým profesním požadavkům kladeným na pedagogické pracovníky a pracovníky v oblasti sociálních služeb.

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.