Forma studia
Prezenční
Typ studia
Celoživotní
Standardní délka studia
Studium na 2 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Kurzovné
22 000 Kč za akademický rok 2023/24 (splatné ve 2 splátkách)
Forma studia
Kombinovaná

Podrobné informace k celoživotnímu vzdělávání naleznete na webových stránkách fakulty

Celoživotní studium učitelství anglického jazyka pro základní a střední je určeno pro absolventy vysokých škol neučitelských oborů s dokončeným vysokoškolským vzděláním, zejména pak pro učitele anglického jazyka na základní a střední škole a pro další zájemce o práci učitele anglického jazyka na základní a střední škole, kteří nesplňují předpoklad odborné kvalifikace.

Základní informace o celoživotním studiu 

Toto studium splňuje podmínky pro získání osvědčení dle § 8 odst. (1) písm. i) / § 9 odst. (1) písm. g) a podle nich § 12 písm. c) bod 2. a písm. d) bod 2. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Absolvent tohoto studia v oblasti pedagogických věd tak získává odbornou kvalifikaci dle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, získává kvalifikaci učitele anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy a je způsobilý vyučovat anglický jazyk na 1. a 2. stupni ZŠ a na SŠ.

Cíl studia

Cílem tohoto studia je rozvoj profesních kompetencí (soubor profesních znalostí, dovedností, postojů, hodnot a osobnostních vlastností v pedagogicko-psychologické oblasti, oborově didaktické oblasti a v oblasti řízené a reflektované praxe), které jsou klíčové pro kvalitní vykonávání profese v kontextu současných i budoucích požadavků na vzdělávání.

Pojetí profesních kompetencí je vyjádřeno tzv. Kompetenčním profilem učitele anglického jazyka.

Absolvent studia je tak připraven vést výuku anglického jazyka a podílet se na realizaci školního kurikula na primárním i sekundárním stupni vzdělávání.

Organizace studia

Studium je koncipováno jako kombinované (tj. prezenční a distanční formy výuky). Výuka je rozdělena do 4 semestrů s časovou dotací 104 hodin prezenční výuky a 140 hodin řízené a reflektované praxe.

Prezenční výuka probíhá v pátek odpoledne (2. ročník) a v sobotu (1. ročník), cca 1x za měsíc. 

Distanční výuka je řízena prostřednictvím LMS Moodle a MS Teams. Výuka probíhá v anglickém a českém jazyce.

Předpoklady přijetí uchazeče

Předpokladem přijetí uchazeče do celoživotního studia učitelství anglického jazyka pro základní a střední školy je dokončené VŠ vzdělání (Mgr., Ing.). K přihlášce je nezbytné doložit VŠ diplom, příp. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce.

Přihláška do studia je elektronická a umožňuje nahrát pouze jeden dokument. Více příloh vloží uchazeč formou vícestránkového souboru formátu PDF, a to ve formě elektronického dokumentu vytvořeného autorizovanou konverzí.

Podmínky pro přijetí ke studiu

Anglický jazyk na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce (ověřuje se přijímací zkouškou).

Přijímací zkoušku lze nahradit standardizovanou zkouškou na úrovni C1 (Cambridge C1 Advanced – CAE; IELTS stupeň 7–8; ELSA C1; JETSET ESOL International Qualifications C1; TOEFL iTP® Level 1: 627–677 (C1); Pearson Tests of English General (Level 4); LanguageCert SELT Listening, Reading, Writing & Speaking C1; a jejími ekvivalenty na úrovni C2).

Doklad o vykonané zkoušce (certifikát, včetně bodového hodnocení) připojí uchazeč spolu s ostatním doklady k e-přihlášce.

Na základě výše uvedených podmínek je sestaveno pořadí uchazečů, z nichž 30 nejúspěšnějších bude přijato do programu celoživotního vzdělávání.

Děkan Fakulty filozofické si vyhrazuje právo prominout přijímací zkoušku v případě, kdy maximální počet přihlášek ke studiu nepřekročí maximální kapacitu. Děkan Fakulty filozofické si vyhrazuje právo neotevřít první ročník celoživotního studia Učitelství anglického jazyka pro základní a střední školy, na který se nepřihlásil dostatečný počet uchazečů.

Minimální počet účastníků: 12, maximální počet účastníků: 30

 

 

Navštiv nás

2023Březen
0
Duben
1
Květen
0
Červen
0
Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2024Leden
0
Únor
0
2023-04-04T00:00:00
4. 4. 2023 - 4. 4. 2023
18:00 - 21:00
VI. derby východočeských univerzit: UHK – UPCE

Derby východočeských univerzit má za sebou pět skvělých ročníků. A každý ze zápasů stál za to!

V úterý 4. dubna 2023 v 18:00 obnovíme tradici a budeme se znovu bavit parádním univerzitním hokejem. Společně v královéhradecké ČPP Aréně.

Témata disertačních prací si můžeš zvolit následující

Ukončení studia – závěrečná zkouška

Studium je ukončeno komisionální závěrečnou zkouškou, která se skládá z prezentace, obhajoby závěrečné písemné práce – profesního portfolia a následné diskuse.

Obsah závěrečné písemné práce tvoří tyto povinné součásti: akční výzkum, (sebe)hodnocení prostřednictvím Kompetenčního profilu učitele anglického jazyka, seznam prostudované literatury. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

Úspěšní studenti, absolventi a reference

prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Garant studia

Kdo Tě bude učit

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 550 Kč měsíčně

Poplatky za studium

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením: 200 Kč (Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný)

Cena: 22 000 Kč za akademický rok 2023/24. Výši kurzovného určuje FF UPCE.

Cena za první rok studia je splatná ve dvou splátkách:

  • 11 000 Kč do 19. 9. 2023
  • 11 000 Kč do 31. 1. 2024.

Platební údaje budou uchazeči sděleny v případě přijetí ke studiu.

 

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.