Anorganická chemie

Fakulta
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
PhD
Délka studia
4 roky
P K
PhD
4

Anorganická chemie není chápána jako izolovaný obor, ale jako obor překrývající se s dalšími vědeckými oblastmi a to jak chemickými (chemie pevných látek, organická chemie) tak i nechemickými (např. biologická aktivita). Metodologicky je tento studijní obor založen na pochopení vztahů mezi molekulovou a elektronovou strukturou sloučenin na jedné straně, a jejich statickými (elektrickými, magnetickými, optickými, atd.) a dynamickými (reaktivita, katalytická, biologická, farmakologická aktivita, atd.) vlastnostmi na straně druhé.

Absolventa oboru lze charakterizovat jako vysoce kvalifikovaného odborníka schopného získávat aktuální informace z dané problematiky ze všech možných informačních zdrojů, zabezpečit vývoj nových anorganických sloučenin a jejich aplikace a zavádění do výroby. Absolvent se uplatní jak ve výzkumných laboratořích tak, po nabytí příslušných zkušeností, též v řízení pracovních kolektivů nejen ve výzkumných ústavech ale i v průmyslových závodech.

Obrázek obor: 1401V002