Filosofie

Fakulta
Fakulta filozofická
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
PhD
Délka studia
4 roky
P K
PhD
4

Charakteristika oboru:  • teoretická průprava: dějiny filozofie, systematická filozofie

  • praktická aplikace: kritické myšlení: čtení a psaní; schopnost definovat problémy, analytické a syntetické schopnosti, hermeneutické dovednosti, exegeze a interpretace textů; světové jazyky; metodologie vědy

  • vazba na praxi: účast odborníků z Akademie věd ČR na výuce odborných předmětů, podílení se na realizaci výzkumných projektů, organizace konferencí, kolokvií a workshopů; podílení se na přípravě edicí starších (např. komeniologických) textů, redakce textů; rozvoj samosprávných a demokratických kompetencí, smysl pro autonomní správu institucí


Profil a uplatnění absolventa:  • v oblastech, kde se spravují a kultivují hodnoty, znalosti a dovednosti nezbytné pro funkční moderní stát a odpovědnou občanskou, demokratickou společnost (pracoviště regionální, státní a evropské správy či soukromých institucí zabývající se výchovou, vzděláváním, vědou, politikou či kulturou obecně)

  • v institucích národních i nadnárodních, formálních i neformálních a v ziskových i neziskových organizacích zaměřených na vědu, vzdělání a jinou společensko-kulturní činnost (školy, nakladatelství, média, nadace, státní i nadnárodní úřady atp.)


 


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:  • přijímací zkouška je ústní, zkušební komise posoudí předložený projekt a v diskusi o něm rovněž uchazečovi znalosti a orientaci ve filozofické problematice


Konkrétní kritéria a podmínky přijetí ke studiu daného programu/oboru:  • uchazeč je absolventem magisterského studia ve studijním programu Filozofie. Ve výjimečných případech může přijímací komise uznat absolutorium magisterského studia v jiném studijním programu

  • uchazeč prokazuje aktivní znalost alespoň jednoho cizího jazyka (angličtina, němčina, francouzština), případně jiného západního jazyka, který odpovídá navrhovanému projektu doktorské práce

  • k přihlášce ke studiu předkládá uchazeč projekt doktorské práce v rozsahu 3–5 normostran.


Projekt obsahuje vymezení předmětu bádání, jeho odůvodnění, metodický postup a časový plán řešení a odbornou literaturu k tématu. Zde uchazeč také uvede, do jaké míry se daným tématem již dříve zabýval, případně připojí seznam vlastní publikační a přednáškové činnosti


 


Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek:


Přijímací zkoušky se nepromíjejí.