Historie

Fakulta
Fakulta filozofická
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
PhD
Délka studia
4 roky
P K
PhD
4

 Charakteristika oboru: • prohloubení metodologické a metodické znalosti z oboru historických věd, získání schopnosti vědecké práce, prokázané napsáním a obhajobou disertační práce

 • hlavním výstupem doktorského studia je původní vědecká monografie přinášející výsledky samostatného základního výzkumu doktoranda Profil a uplatnění absolventa:

 • schopnost samostatně stanovit cíle a postupy vlastní badatelské práce, formulovat vlastní původní projekty vědy a výzkumu

 • aktivní odborná komunikace nejméně ve dvou světových jazycích

 • publikování v domácím i zahraničním odborném tisku; schopnost samostatně prezentovat výsledky svého výzkumu formou původních přednášek

 • uplatnění jako vysoce kvalifikovaný specialista jak v institucích zaměřených na činnost v oblasti vědy a výzkumu (vysoké školy, ústavy Akademie věd ČR, muzea, památkové ústavy, archivy aj.), tak i v oblastech státní správy, politiky, diplomacie, kultury, vzdělávání aj.


 


Požadavky a předměty přijímací zkoušky: • přijímací zkouška je ústní, má formu rozhovoru o předloženém projektu;

 • její součástí je zkouška z jednoho světového jazyka. Uchazeč může požádat o prominutí této zkoušky na základě předloženého vysvědčení o jazykové způsobilosti.


 


Konkrétní kritéria a podmínky přijetí ke studiu daného programu/oboru: • uchazeč je absolventem magisterského studijního programu Historické vědy nebo příbuzného magisterského programu

 • součástí přihlášky ke studiu je projekt doktorské práce

 • další přílohy přihlášky ke studiu tvoří strukturovaný životopis, soupis publikační činnosti, případně doklad o jazykové způsobilosti

 • dalším kritériem pro rozhodování bude soulad tématu s výzkumným zaměřením členů ústavu, které je podrobněji specifikováno na internetových stránkách Ústavu historických věd


 


Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek:


Přijímací zkoušky se nepromíjejí.