Regionální a veřejná ekonomie

Fakulta
Fakulta ekonomicko-správní
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
PhD
Délka studia
4 roky
P K
PhD
4

Charakteristika studijního oboru Regionální a veřejná ekonomie:
Studijní obor se opírá o dvě základní vědecké disciplíny, a to "veřejná ekonomie" a "regionální ekonomie". Doktorský studijní program reflektuje potřeby vznikajícího evropského ekonomického regionu, jehož integrační specifika determinují i výkon veřejné správy, resp. řízení veřejného sektoru na úrovni státní, ale i na úrovni samosprávných územních celků. Současně akcentuje i dynamický rozvoj informačních a komunikačních technologií využívaných při řízení rozvoje regionů. V potřebné míře se orientuje na otázku ekonomické efektivnosti jednotlivých subjektů operujících v regionu, stejně jako ekonomické efektivnosti regionu jako celku.

Cíle studijního oboru:
Cílem doktorského studijního programu Hospodářská politika a správa uskutečňovaného ve studijním oboru Regionální a veřejná ekonomie je výchova vysoce kvalifikovaných odborníků schopných účinně se podílet na řízení veřejného sektoru, na řízení rozvoje regionů v dynamicky se měnících podmínkách Evropy 21. století. Vedle rozvoje systémového myšlení a osvojení si metodologie vědecké práce je kladen důraz na prohloubení vědomostí v oblasti teorie vybraných ekonomických disciplín, a to v úzké vazbě na soudobé ekonomické, politické a správní podmínky integrující se Evropy a procesů globalizace celosvětového hospodářství. Dynamicky se rozvíjející informační technologie jsou východiskem pro zvládnutí nových moderních řídících přístupů a metod.

Profil absolventa:
Absolventi doktorského studijního programu jsou schopni dosáhnout synergického efektu plynoucího z propojení ekonomických a informatických disciplín na vysoké úrovni při řízení regionů a současně garantovat efektivní interakci mezi teorií a praxí na vysoké vzdělanostní úrovni.

Vstupní požadavky na uchazeče:
O přijetí ke studiu v doktorském studijním programu se mohou ucházet uchazeči, kteří řádně ukončili studium v magisterském studijním programu stejného nebo příbuzného oboru na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí. V oblasti jazykových znalostí se předpokládá aktivní znalost anglického jazyka.

Zaměření a rozsah požadovaných znalostí a studijní předměty:
Předměty zařazené do standardního studijního plánu jako povinné či volitelné jsou stanoveny tak, aby student ve spolupráci s příslušným přednášejícím v doktorském studijním programu získal dostatečnou základnu odpovídající současnému stavu poznání v oblasti, do níž patří zaměření doktorského studijního programu. Předměty, jimiž student požadovaných znalostí dosáhne, jsou jednak povinné a jednak volitelné, ze kterých si student vybírá nejméně čtyři v návaznosti na svou výzkumnou orientaci a zaměření disertační práce.