Forma studia
Kombinovaná
Typ studia
Doktorský
Titul
Získáš titul Ph.D.
Standardní délka studia
Studium na 4 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Počet přijatých minule
0

Charakteristika studijního oboru Informatika ve veřejné správě:

Univerzita Pardubice, Technická univerzita v Liberci a Univerzita Hradec Králové vytvořily společný program doktorského studia "Systémové inženýrství a informatika". Studijní program je realizován jako vzájemně propojená aktivita všech tří zúčastněných fakult, přičemž se nejedná o paralelně probíhající studium na zúčastněných fakultách, ale o studium společné, charakterizované mobilitou jak studentů, tak pedagogů. Vzhledem k odborné profilaci zúčastněných fakult se navrhovaný studijní program člení na tři obory:

  • Manažerská informatika (garantuje Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci)
  • Informatika ve veřejné správě (garantuje Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice)
  • Informační a znalostní management (garantuje Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové).

Informatika ve veřejné správě je založena na rozvoji informačních a komunikačních technologií (ICT) zaměřených do oblasti veřejné správy (státní správy a samosprávy) s důrazem na bezpečnost a ochranu dat. Charakteristické je nejen tvůrčí využívání ICT, ale i tvorba a využívání specifických nástrojů na podporu rozhodování (geografické informační systémy GIS) v prostoru území.

Cíle studijního oboru:

Cílem studia je zvládnutí vysoce rozvinutých informačních a komunikačních technologií s tvůrčí aplikací do veřejné správy. Tvůrčí využívání technologie GIS s vytvářením vlastních rozhodovacích vrstev prostorového modelu území, tvorba distribuovaných databází a problematika minimalizace objemu přenášených zpráv. Vývoj a rozvoj uživatelsky přátelských technologií, zejména pro styk veřejnosti se sektorem veřejné správy. V neposlední řadě též problematika získávání informací z informačních zdrojů jak pro občany, tak i pro sektor veřejné správy je jedním z cílů předmětného studijního oboru.

Profil absolventa:

Absolvent oboru Informatika ve veřejné správě doktorského studijního programu je profilován na nejvyšší pozice na místech informatiků statutárních a velkých měst, krajů. Je připraven samostatně řešit a vést kolektiv při řešení složitých problémů při budování a údržbě databází, přenosu informací, vzdálenému připojení institucí, bezpečnosti a ochraně dat a informací. Důraz přípravy je kladen na tvůrčí aplikaci prohlubujících předmětů s přihlédnutím k očekávanému vývoji a změny stylu práce veřejně správních úřadů a institucí. Absolvent oboru Informatika ve veřejné správě ovládá zásady vědecké práce, vědecké formulování problémů, právní a environmentální aspekty nových produktů, etické a společenské stránky vědecké práce. Je schopen prezentovat výsledky výzkumu různými formami včetně publikování ve vědeckých časopisech a sbornících vědeckých konferencí.

Vstupní požadavky na uchazeče:

Uchazeč by měl být absolventem magisterského studijního programu informatického zaměření, případně jiného příbuzného studijního programu. V oblasti ekonomie se předpokládají vysokoškolské znalosti z mikroekonomie a makroekonomie, podnikové ekonomiky a jednotlivých základních ekonomických disciplín a znalosti aplikace technických, programových a komunikačních prostředků v řízení, jakož i o způsobech získávání informací z informačních zdrojů. V oblasti informatiky se předpokládá schopnost návrhu jednoduchých databázových aplikací, znalost CASE prostředků, principů programování, základních nástrojů na podporu rozhodování, obecná znalost moderních informačních a komunikačních technologií a znalost systémových přístupů a analýzy. V oblasti jazykových znalostí se předpokládá aktivní znalost anglického jazyka.

Zaměření a rozsah požadovaných znalostí a studijní předměty:

Předměty zařazené do standardního studijního plánu jako povinné či volitelné jsou stanoveny tak, aby student ve spolupráci s příslušným přednášejícím v doktorském studijním programu získal dostatečnou základnu odpovídající současnému stavu poznání v oblasti, do níž patří zaměření doktorského studijního programu. Předměty, jimiž student požadovaných znalostí dosáhne, si vybírá nejméně dva v návaznosti na svou výzkumnou orientaci a zaměření disertační práce.

Navštiv nás

2021Září
1
Říjen
0
Listopad
1
Prosinec
1
2022Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0
Červenec
0
Srpen
0
2021-09-24T00:00:00
24. 9. 2021 - 24. 9. 2021
17:00 - 23:00
Noc vědců v Pardubicích 2021

Tajemná, nedostižná a komplikovaná. I tak na vás může věda působit, ale ne když je Noc vědců. Noc, kdy vám věda v podání našich vědců ukáže svou pravou tvář.

Témata disertačních prací si můžeš zvolit následující

Témata platná pro akademický rok 2021/2022:

Školitel: prof. Ing. Jan Čapek, CSc. (capek@upce.cz)

1. Modelování informačních toků ve veřejné právě
2. Modelování informačních toků pomocí Ant colony techniques
3. Modelování informačních toků pomocí systémové dynamiky

Školitel: prof. Ing. Petr Hájek, Ph.D. (petr.hajek@upce.cz)

1. Predikce finanční výkonnosti regionů metodami soft-computingu
2. Modelování dat získaných z textových dokumentů pomocí fuzzy množin
3. Modelování sentimentu na sociálních sítích pro potřeby veřejné správy
4. Měření míry svobody ekonomických subjektů v závislosti na podílu lidské a strojové inteligence v rozhodovacích procesech

Školitel: doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D. (miloslav.hub@upce.cz)

1. Použitelnost adaptivních uživatelských rozhraní
2. Hodnocení použitelnosti uživatelských rozhraní prostřednictvím modelů
3. Využití výpočetní inteligence v biometrické autentizaci
+ nabídka dalších 2 témat (téma po dohodě s uchazečem)

Školitelka: doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D. (jitka.komarkova@upce.cz)

1. Modelování a řešení prostorově orientovaných problémů ve veřejné správě s využitím metod prostorových analýz
2. Návrh postupů a metod pro ukládání a zpracování velkých objemů prostorových dat (Big Spatial Data) pro potřeby krizového řízení
3. Návrh vybraných prvků infrastruktury chytrých měst pro podporu e-participace občanů

Školitelka: doc. Ing. Hana Kopáčková, Ph.D. (hana.kopackova@upce.cz)  

1. Analýza a syntéza modelů chytrých kontraktů v prostředí veřejné správy
2. Model šíření technologických inovací ve veřejném sektoru 
3. Modely využití technologie blockchainu v procesu vzdělávání 

Školitel: doc. Ing. Jiří Křupka, PhD. (jiri.krupka@upce.cz)

1. Modelování hybridních klasifikačních systémů pomocí metod výpočetní inteligence
2. Modelování skupinového rozhodování ve veřejné správě s využitím metod pracujících s neurčitostí

Školitel: doc. Ing. Pavel Petr, Ph.D. (pavel.petr@upce.cz)

1. Aplikace metod předzpracování dat pro potřeby geografického informačního systému
2. Analýza a syntéza modelů rozhodovacích činností instituce
3. Analýza a návrh datového modelu pro potřeby krizového řízení
4. Optimalizace procesů s využitím Process Miningu
5. Optimalizace v řízení portfolia projektů

Školitelka: doc. Ing. Stanislava Šimonová, Ph.D. (stanislava.simonova@upce.cz)

1. Modelování dat a procesů pro oblast Business Intelligence
2. Analýza a modelování big data
+ nabídka dalších 2 témat (téma po dohodě s uchazečem)

 

Téma disertační práce musí být předjednáno s potenciálním školitelem a odsouhlaseno oborovou radou daného doktorského studijního programu. Vlastní téma lze akceptovat pouze po dohodě se zvoleným školitelem a písemném odsouhlasení oborovou radou.

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
Libovolný ročník
Libovolný semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
8+0+4
Kredity
20
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
8+0+4
Kredity
20
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
8+0+4
Kredity
20
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
12+0+12
Kredity
20
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
0
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
0
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
4+0+8
Kredity
10
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
4+0+8
Kredity
10
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
4+0+8
Kredity
10
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
4+0+8
Kredity
10

Úspěšní absolventi

Ing. Vojtěch Dlouhý
Zakladatel a ředitel technologické firmy Feedyou, s.r.o.

Fakulta mi ukázala, že skutečný svět začíná za hranicemi školních lavic. Podporovala mě na cestách za poznáním a novými obzory. Pomohla mi plnit i dětský sen o prvním reálném byznysu.

Ing. Lukáš Wagenknecht
Parlament České republiky
Senátor

Velice rád vzpomínám na lidi, se kterými jsem se při studiu potkal. V praxi nejvíce využívám zkušenosti z oblasti matematické statistiky a účetnictví, které jsou pro mě dnes denním chlebem.

Ing. Jiří Janků
Co-founder eBrána, s. r. o., Co-founder Feedyou, s. r. o., partner Lighthouse Ventures

Příležitostí je tolik, umění není ohnout se pro každou, ale umět si vybrat. Cesta k úspěchu je trnitá, přesto však krásná, protože si ji tvoříme sami, stejně jako cíle na ní.

Ing. Petra Křepelková
Vrchní ministerský rada, Ministerstvo financí České republiky

Ráda vzpomínám na některé vyučující a na jejich podporu při studiu, na přátelskou atmosféru na fakultě a také na spolužáky, s kterými jsem stále v kontaktu a baví mě sledovat, jakým směrem se ubírají naše cesty. Během studia jsem se naučila věřit si, znát svou cenu, proto jsem se nespokojila s první pracovní nabídkou, ale vybrala jsem si práci, která pro mě byla velkou výzvou a já si tak mohla dokázat, že mě studium na skutečně výborně připravilo na mou profesní kariéru.

Jaká můžeš získat stipendia

Poplatky za studium

Studium je zdarma.

Kombinované studium

Zde studuješ hodně samostatně, do školy chodíš přibližně jednou za 3 týdny v pátek a v sobotu. Během několika setkání s vyučujícími probereš pouze stěžejní část látky, zbytek zůstane na tvém samostudiu. Tato forma studia bývá doplněna o konzultace s vyučujícími. 

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

MENZA a dalších 125 míst ke stravování

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.