Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující
Titul
Získáš titul Mgr.
Standardní délka studia
Studium na 2 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Specializace studijního programu Historie
Co obnáší přijímačky?
Ústní zkouška
Předpokládaný počet přijímaných studentů
10

(10. 5. - 22. 8. 2022) Mimořádné přijímací řízení pro uchazeče z Ukrajiny / Позачергова вступна кампанія для абітурієнтів з України

Co tě naučíme?

Absolvent specializace Péče o kulturní dědictví bude připraven pro uplatnění v pozici odborného pracovníka v instituci s historickým zaměřením (památkové ústavy, muzea, občanská sdružení etc.) a pro práci v příslušných odborech státní správy, zajišťujících odbornou a úřední agendu v oblasti památkové péče. Bude schopen zajišťovat erudovanou charakteristiku a dokumentaci historických stavebních a dalších památek a zpracovávat a kriticky vyhodnocovat podklady pro umělecko-historické analýzy nemovitých památek nebo jejich souborů. 

Co obnáší přijímačky? 

Přijímací zkouška je ústní – je prověřována orientace v současném českém i evropském historickém bádání. Spolu s přihláškou mohou uchazeči zaslat projekt diplomové práce v rozsahu nejméně 3 a nejvýše 5 stran textu (mimo bibliografii). Přestože jde o dobrovolnou záležitost, projekt bude hodnocen 10 body. Projekt uchazeč elektronicky vloží k e-přihlášce jako přílohu k požadavkům oboru nejpozději do 30. 4. 2022.   E-přihláška umožňuje nahrát pouze jeden dokument. Více příloh uchazeč vloží formou vícestránkového souboru formátu pdf. 

V případě neotevření specializace studijního programu z důvodů nenaplnění minimální kapacity přijatých uchazečů pro daný akademický rok bude studentovi nabídnuta možnost studia v jiné specializaci příslušného studijního programu v průběhu konání přijímací zkoušky. 

Navštiv nás

2022Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2023Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0
Červenec
0
Srpen
0

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
7
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
9
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
7
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
6
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
6
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
5
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
6
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
5

Profesní uplatnění

kurátor sbírek v muzeích a galeriích
dokumentátor v muzeích a galeriích
instituce veřejné správy zabývající se památkovou péčí
organizace zabývající se ochranou kulturního dědictví

Úspěšní studenti a absolventi

Mgr. Lucie Holanová
Muzeum loutkářských kultur Chrudim

V Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi pracuji jako kurátorka. Na starost mám nejstarší část sbírky. Jedná se o období činnosti tradičních kočovných loutkářů, které začíná přibližně v druhé polovině 18. století a uzavírá se koncem 19. století. Zároveň se částečně věnuji také amatérskému loutkářskému hnutí v první polovině 20. století. Náplň mojí práce je velmi různorodá. Vedle nezbytné sbírkotvorné činnosti také připravuji výstavy, podílím se tvorbě publikací a dalších textů souvisejících s fungováním muzea. Vedle toho připravuji přednášky pro veřejnost, zabývám se i vlastním odborným výzkumem či se aktivně účastním kulturních akcí v našem muzeu.

Kdo Tě bude učit

doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.
Ústav historických věd
dějiny umění, památková péče, moderní česká architektura, barokní umění
Mgr. Bohdan Šeda
dějiny architektury, dějiny stavební kultury, průzkumy historických staveb
Ústav historických věd
MgA. Radek František Václavík
dějiny architektury, stavebně-historické průzkumy, dokumentace historických objektů
Ústav historických věd

Kde můžeš absolvovat praxi

 • muzea
  muzea
 • galerie
  galerie
 • instituce památkové péče
  instituce památkové péče
 • oddělení památkové péče státních úřadů
  oddělení památkové péče státních úřadů

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 550 Kč měsíčně

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 3 roky, tak zaplatíš za každých započatých 6 měsíců 15000

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Můžeš dál pokračovat ve studiu

Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy. Ve výjimečných případech může přijímací komise uznat za adekvátní absolutorium magisterského studia v jiné příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče, nebo je-li uchazeč absolventem vysoké školy, jejíž studijní programy jsou strukturovány jiným způsobem (například některé zahraniční vysoké školy; v tomto případě se předpokládá nostrifikace diplomu).
Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy, případně magisterského studia v jiné, příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče. U absolventů zahraniční vysoké školy je nezbytná nostrifikace diplomu.
Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy, případně magisterského studia v jiné, příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče. U absolventů zahraniční vysoké školy je nezbytná nostrifikace diplomu.
Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Angličtina
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy, případně magisterského studia v jiné, příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče. U absolventů zahraniční vysoké školy je nezbytná nostrifikace diplomu.

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.