Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující
Titul
Získáš titul Mgr.
Standardní délka studia
Studium na 2 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Co obnáší přijímačky?
Motivační pohovor
Předpokládaný počet přijímaných studentů
30

(10. 5. - 22. 8. 2022) Mimořádné přijímací řízení pro uchazeče z Ukrajiny / Позачергова вступна кампанія для абітурієнтів з України

Co tě naučíme?

Absolvent se uplatní zejména při integraci marginalizovaných skupin, v oblasti ochrany lidských práv, komunitního řízení a projektového řízení v pozici specialisty či vedoucího projektu; při přípravě a realizaci aplikovaných antropologických výzkumů; ve veřejné správě a nevládním neziskovém sektoru v oblastech, kde je potřebná důkladná znalost širších souvislostí – např. v Agentuře pro sociální začleňování, ve veřejné správě; při spolupráci na tvorbě a realizaci strategických dokumentů, projektů, analýz a krizových plánů obcí a regionů, hospodářských subjektů a organizací neziskového i ziskového sektoru; řízení vzdělávacích a kulturních aktivit; v sociálních službách v různých projektových pozicích; v podnikové sféře v oblasti personalistiky; v hromadných sdělovacích prostředcích jako výzkumný analytik; jako mediátor sociokulturních konfliktů; jako koordinátor aktivit přispívajících k integraci migrantů (díky kvalitním jazykovým znalostem). 

Co obnáší přijímačky? 

Přijímací řízení probíhá formou ústního motivačního pohovoru osobní, nebo online formou. Uchazeč může požádat vedoucího katedry o možnost motivačního pohovoru online formou. V průběhu pohovoru uchazeč prokazuje svou motivaci ke studiu a očekávání od studijního programu, na který se hlásí.  

Uchazeči, kteří chtějí volit modul vizuální antropologie, by si měli připravit také stručnou představu o svém vizuálně-antropologickém zaměření. Část motivačního pohovoru bude probíhat v angličtině. 

Přijímací zkouška se promíjí těm uchazečům, kteří absolvovali bakalářské studium  
ve vzdělávací oblasti sociologie či oblasti blízké s celkovým prospěchem lepším nebo rovným 1,5. Uchazeči splňující tyto podmínky mohou požádat o prominutí přijímacího řízení.  Žádost o přijetí bez přijímací zkoušky dodá uchazeč nejpozději v den konání přijímací zkoušky studijnímu oddělení Fakulty filozofické (nelze zasílat elektronicky). 

Navštiv nás

2022Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2023Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0
Červenec
0
Srpen
0

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+2
Kredity
7
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
7
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
7
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
7
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
1+0+2
Kredity
4
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+78+0
Kredity
4
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
5

Úspěšní studenti a absolventi

Jiří Pitaš
působí jako ředitel obecně prospěšné společnosti SKP-CENTRUM
Sandra Kreisslová
odborná asistentka na katedře psychologie a kulturních studií Provozně-ekonomické fakulty ČZU v Praze

Kdo Tě bude učit

doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc.
Katedra sociální a kulturní antropologie
PhDr. Adam Horálek, Ph.D.
Katedra sociální a kulturní antropologie
PhDr. Hana Synková, Ph.D.
Katedra sociální a kulturní antropologie

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 550 Kč měsíčně

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 3 roky, tak zaplatíš za každých započatých 6 měsíců 15000

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.