Forma studia
Prezenční
Typ studia
Doktorský
Titul
Získáš titul Ph.D.
Standardní délka studia
Studium na 4 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Počet přijatých minule
0

Charakteristika studijního oboru Informatika ve veřejné správě:

Univerzita Pardubice, Technická univerzita v Liberci a Univerzita Hradec Králové vytvořily společný program doktorského studia "Systémové inženýrství a informatika". Studijní program je realizován jako vzájemně propojená aktivita všech tří zúčastněných fakult, přičemž se nejedná o paralelně probíhající studium na zúčastněných fakultách, ale o studium společné, charakterizované mobilitou jak studentů, tak pedagogů. Vzhledem k odborné profilaci zúčastněných fakult se navrhovaný studijní program člení na tři obory:

  • Manažerská informatika (garantuje Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci)
  • Informatika ve veřejné správě (garantuje Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice)
  • Informační a znalostní management (garantuje Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové).

Informatika ve veřejné správě je založena na rozvoji informačních a komunikačních technologií (ICT) zaměřených do oblasti veřejné správy (státní správy a samosprávy) s důrazem na bezpečnost a ochranu dat. Charakteristické je nejen tvůrčí využívání ICT, ale i tvorba a využívání specifických nástrojů na podporu rozhodování (geografické informační systémy GIS) v prostoru území.

Cíle studijního oboru:

Cílem studia je zvládnutí vysoce rozvinutých informačních a komunikačních technologií s tvůrčí aplikací do veřejné správy. Tvůrčí využívání technologie GIS s vytvářením vlastních rozhodovacích vrstev prostorového modelu území, tvorba distribuovaných databází a problematika minimalizace objemu přenášených zpráv. Vývoj a rozvoj uživatelsky přátelských technologií, zejména pro styk veřejnosti se sektorem veřejné správy. V neposlední řadě též problematika získávání informací z informačních zdrojů jak pro občany, tak i pro sektor veřejné správy je jedním z cílů předmětného studijního oboru.

Profil absolventa:

Absolvent oboru Informatika ve veřejné správě doktorského studijního programu je profilován na nejvyšší pozice na místech informatiků statutárních a velkých měst, krajů. Je připraven samostatně řešit a vést kolektiv při řešení složitých problémů při budování a údržbě databází, přenosu informací, vzdálenému připojení institucí, bezpečnosti a ochraně dat a informací. Důraz přípravy je kladen na tvůrčí aplikaci prohlubujících předmětů s přihlédnutím k očekávanému vývoji a změny stylu práce veřejně správních úřadů a institucí. Absolvent oboru Informatika ve veřejné správě ovládá zásady vědecké práce, vědecké formulování problémů, právní a environmentální aspekty nových produktů, etické a společenské stránky vědecké práce. Je schopen prezentovat výsledky výzkumu různými formami včetně publikování ve vědeckých časopisech a sbornících vědeckých konferencí.

Vstupní požadavky na uchazeče:

Uchazeč by měl být absolventem magisterského studijního programu informatického zaměření, případně jiného příbuzného studijního programu. V oblasti ekonomie se předpokládají vysokoškolské znalosti z mikroekonomie a makroekonomie, podnikové ekonomiky a jednotlivých základních ekonomických disciplín a znalosti aplikace technických, programových a komunikačních prostředků v řízení, jakož i o způsobech získávání informací z informačních zdrojů. V oblasti informatiky se předpokládá schopnost návrhu jednoduchých databázových aplikací, znalost CASE prostředků, principů programování, základních nástrojů na podporu rozhodování, obecná znalost moderních informačních a komunikačních technologií a znalost systémových přístupů a analýzy. V oblasti jazykových znalostí se předpokládá aktivní znalost anglického jazyka.

Zaměření a rozsah požadovaných znalostí a studijní předměty:

Předměty zařazené do standardního studijního plánu jako povinné či volitelné jsou stanoveny tak, aby student ve spolupráci s příslušným přednášejícím v doktorském studijním programu získal dostatečnou základnu odpovídající současnému stavu poznání v oblasti, do níž patří zaměření doktorského studijního programu. Předměty, jimiž student požadovaných znalostí dosáhne, si vybírá nejméně dva v návaznosti na svou výzkumnou orientaci a zaměření disertační práce.

Navštiv nás

2022Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2023Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0
Červenec
0
Srpen
0

Témata disertačních prací si můžeš zvolit následující

Témata disertačních prací platná pro akademický rok 2022/2023

Téma disertační práce musí být předjednáno s potenciálním školitelem a odsouhlaseno oborovou radou daného doktorského studijního programu. Vlastní téma lze akceptovat pouze po dohodě se zvoleným školitelem a písemném odsouhlasení oborovou radou.

 

Školitel: prof. Ing. Jan Čapek, CSc. (capek@upce.cz)

1. Modelování informačních toků ve veřejné právě
E-government ovlivňuje řízení procesů lidských, technologických a organizačních zdrojů nejen ve veřejné správě. Některé orgány uvádějí, že integrovaný procesní model by měl usnadnit identifikaci možných způsobů zlepšení. Nástroje jako Petriho sítě mohou být vhodné pro dílčí řešení ve veřejné správě. Hlavními výhodami Petriho sítí je jejich grafický zápis, jednoduchá sémantika a bohatá teorie pro analýzu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školitel: prof. Ing. Petr Hájek, Ph.D. (petr.hajek@upce.cz)

1. Predikce finanční výkonnosti regionů metodami soft-computingu
Cílem disertační práce je zhodnotit současný stav výzkumu v oblasti predikce finanční výkonnosti na úrovni regionů, navrhnout vhodnou kombinaci metod soft-computingu pro dosažení vysoké přesnosti predikce a interpretovatelnosti modelu, získat data charakterizující finanční výkonnost regionů a realizovat na nich predikci pomocí navrženého modelu.

2. Modelování dat získaných z textových dokumentů pomocí fuzzy množin
Cílem disertační práce je shrnout současné přístupy k text miningu pomocí fuzzy množin, shromáždit korpus textových dokumentů, navrhnout model využívající fuzzy množiny k efektivní práci s neurčitostí v textu a ověřit navržený model na vytvořeném korpusu dokumentů.

3. Modelování sentimentu na sociálních sítích pro potřeby veřejné správy
Cílem práce je shrnout současné přístupy k analýze sentimentu, získat data ze sociálních sítí využitelné ve veřejné správě, navrhnout vhodný model pro analýzu sentimentu v závislosti na diskutovaném aspektu (tématu), model validovat na získaných datech a porovnat výsledky s existujícími modely.

4. Měření míry svobody ekonomických subjektů v závislosti na podílu lidské a strojové inteligence v rozhodovacích procesech
Cílem práce je zhodnotit současný vliv strojové inteligence na míru svobody ekonomických subjektů, provést dotazníkové šetření a zhodnotit dopady využívání strojové inteligence v rozhodovacích procesech na chování ekonomických subjektů a jejich výkonnost.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školitel: doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D. (miloslav.hub@upce.cz)

1. Použitelnost adaptivních uživatelských rozhraní
Cílem práce je navrhnout a ověřit nový způsob hodnocení použitelnosti adaptivních uživatelských rozhraní. Od studenta se očekává rešerše adaptivních uživatelských rozhraní, stávajících způsobů hodnocení použitelnosti uživatelských rozhraní, návrh vlastního modelu hodnocení použitelnosti adaptivních uživatelských rozhraní a ověření modelu na experimentálních datech.

2. Hodnocení použitelnosti uživatelských rozhraní prostřednictvím modelů
Cílem práce je navrhnout a ověřit nový způsob hodnocení použitelnosti uživatelských rozhraní prostřednictvím modelů. Od studenta se očekává rešerše stávajícího hodnocení použitelnosti uživatelských rozhraní prostřednictvím modelů, návrh vlastního modelu hodnocení použitelnosti uživatelských rozhraní a ověření modelu na experimentálních datech.

3. Využití výpočetní inteligence v biometrické autentizaci
Cílem práce je navrhnout a ověřit nový způsob biometrické autentizace využívající výpočetní inteligenci. Od studenta se očekává rešerše stávajících způsobů biometrické autentizace prostřednictvím výpočtové inteligence, návrh vlastního modelu biometrické autentizace využívající výpočtovou inteligenci a ověření modelu na experimentálních datech.

+ nabídka dalších 2 témat (téma po dohodě s uchazečem)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školitelka: doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D. (jitka.komarkova@upce.cz)

1. Modelování a řešení prostorově orientovaných problémů ve veřejné správě s využitím metod prostorových analýz
Práce se zaměří na vybrané prostorově orientované problémy veřejné správy (např. management krajiny, optimalizace výskytu jevů a objektů v území,…), identifikuje vhodné datové zdroje, navrhne datový model a bude hledat nové a inovativní metody pokročilých analýz a vizualizací.

2. Návrh postupů a metod pro ukládání a zpracování velkých objemů prostorových dat pro potřeby krizového řízení
Práce se zaměří na návrh architektury pro ukládání, zpracování, publikaci a opětovné použití velkoobjemových prostorových dat, se zohledněním současných trendů, např. využití dat ze senzorových sítí, participativních technologií, principu zachování plné kontroly vlastníka nad daty nebo principu FAIR dat.

3. Návrh vybraných prvků infrastruktury chytrých měst pro podporu e-participace občanů
Práce se zaměří na návrh škálovatelné architektury a e-infrastruktury, s případnou potřebnou návazností na architekturu a služby národní e-infrastruktury a se zohledněním současných trendů, např. využití dat ze senzorových sítí, participativních technologií, či principu zachování plné kontroly vlastníka nad daty nebo opětovného použití dat.

+ nabídka dalších 2 témat (téma po dohodě s uchazečem)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školitelka: doc. Ing. Hana Kopáčková, Ph.D. (hana.kopackova@upce.cz)  

1. Analýza jazyků pro modelování chytrých kontraktů
Cílem práce je analyzovat jazyky používané k modelování smart kontraktů. Porovnat tyto jazyky na základě definovaných kritérií a vyhodnotit přínosy a rizika. Součástí práce je i návrh na vylepšení, grafické reprezentace, případně návrh vlastního řešení.

2. Systémy participativního sběru dat (participatory citizen sensing - PCS)
Cílem práce je analyzovat faktory úspěšnosti zavádění systémů PCS na úrovni občanů a veřejné správy. Na základě identifikovaných klíčových faktorů úspěchu následně sestavit multidimenzionální model přijetí PCS systémů. Tento model otestovat.

3. Modely využití technologie blockchainu v dodavatelském řetězci
Práce si klade za cíl identifikovat, popsat a analyzovat způsoby zapojení technologie blockchainu v dodavatelském řetězci. Zvláštní pozornost bude věnována procesním modelům a algoritmům používaným v této oblasti. Součástí práce bude i návrh vlastního modelu.

+ nabídka dalšího 1 tématu (téma po dohodě s uchazečem)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školitel: doc. Ing. Jiří Křupka, PhD. (jiri.krupka@upce.cz)

1. Modelování hybridních klasifikačních systémů pomocí metod výpočetní inteligence
Disertační práce se zabývá modelováním hybridních klasifikačních systémů pomocí metod výpočetní inteligence. Na základě systémového přístupu a metodologie měkkých systémů bude navržený model, jehož jádro využívá např. teorii fuzzy množin, teorii „rough“ množin a jejich kombinaci. Model bude verifikován na případové studii.

2. Modelování skupinového rozhodování ve veřejné správě s využitím metod pracujících s neurčitostí
Disertační práce se zabývá modelováním skupinového rozhodování ve veřejné správě s využitím metod pracujících s neurčitostí. Jádro modelů využívá např. teorii fuzzy množin, teorii „rough“ množin v kombinaci s dalšími metodami, např. Case-based Reasoning. Model bude verifikován na případové studii.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školitel: doc. Ing. Pavel Petr, Ph.D. (pavel.petr@upce.cz)

1. Optimalizace procesů s využitím Process Miningu
Realizovat analýzu stávajících metod pro hodnocení efektivnosti procesů organizace. Zaměřit se na metody optimalizace procesů s využitím vybraných metod Proces Miningu.

2. Optimalizace v řízení portfolia projektů
Realizovat analýzu současných metod používaných pro optimální řízení zdrojů v portfoliu projektů. Navrhnout a ověřit nové efektivnější metody pro tuto optimalizaci. U zdrojů vzít do úvahy reálné parametry požadované v praxi.

+ nabídka dalšího 1 tématu (téma po dohodě s uchazečem)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školitelka: doc. Ing. Stanislava Šimonová, Ph.D. (stanislava.simonova@upce.cz)

1. Modelování dat a procesů pro oblast Business Intelligence
Metody a přístupy pro modelování charakteristik/vazeb datových a procesních. Modelování a vyhodnocování vhodné implementace Business Intelligence pro organizaci. Hodnocení kvality uplatnění Business Intelligence prostřednictvím modelů.

2. Analýza a modelování big data
Metody a přístupy pro analýzu a modelování dat. Zaměření na big data a data semistrukturovaná. Návaznost principů mezi daty strukturovanými a big daty. Návrh modelů pro analýzu a modelování big data.

3. Modelování informačních toků pro přístup Business Intelligence
Identifikace datových zdrojů a trasování informačních toků v organizaci ve vazbě na implementaci Business Intelligence. Hodnocení kvality uplatnění Business Intelligence prostřednictvím modelů. Návrh modelů pro analýzu přechodu na Business Intelligence.

+ nabídka dalšího 1 tématu (téma po dohodě s uchazečem)

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
Libovolný ročník
Libovolný semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
8+0+4
Kredity
20
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
8+0+4
Kredity
20
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
8+0+4
Kredity
20
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
12+0+12
Kredity
20
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
0
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
0
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
4+0+8
Kredity
10
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
4+0+8
Kredity
10
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
4+0+8
Kredity
10
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
4+0+8
Kredity
10

Úspěšní absolventi

Ing. Vojtěch Dlouhý
Zakladatel a ředitel technologické firmy Feedyou, s.r.o.

Fakulta mi ukázala, že skutečný svět začíná za hranicemi školních lavic. Podporovala mě na cestách za poznáním a novými obzory. Pomohla mi plnit i dětský sen o prvním reálném byznysu.

Ing. Lukáš Wagenknecht
Parlament České republiky
Senátor

Velice rád vzpomínám na lidi, se kterými jsem se při studiu potkal. V praxi nejvíce využívám zkušenosti z oblasti matematické statistiky a účetnictví, které jsou pro mě dnes denním chlebem.

Ing. Jiří Janků
Co-founder eBrána, s. r. o., Co-founder Feedyou, s. r. o., partner Lighthouse Ventures

Příležitostí je tolik, umění není ohnout se pro každou, ale umět si vybrat. Cesta k úspěchu je trnitá, přesto však krásná, protože si ji tvoříme sami, stejně jako cíle na ní.

Ing. Petra Křepelková
Vrchní ministerský rada, Ministerstvo financí České republiky

Ráda vzpomínám na některé vyučující a na jejich podporu při studiu, na přátelskou atmosféru na fakultě a také na spolužáky, s kterými jsem stále v kontaktu a baví mě sledovat, jakým směrem se ubírají naše cesty. Během studia jsem se naučila věřit si, znát svou cenu, proto jsem se nespokojila s první pracovní nabídkou, ale vybrala jsem si práci, která pro mě byla velkou výzvou a já si tak mohla dokázat, že mě studium na skutečně výborně připravilo na mou profesní kariéru.

Kdo Tě bude učit

Jaká můžeš získat stipendia

Poplatky za studium

Studium je zdarma.

Prezenční studium

Na prezenčním studiu chodíš do školy podle rozvrhu, který si sám sestavíš. 

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

MENZA a dalších 125 míst ke stravování

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.