Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Specializace studijního programu Historie
Co obnáší přijímačky?
Motivační pohovor
Předpokládaný počet přijímaných studentů
45

(10. 5. - 22. 8. 2022) Mimořádné přijímací řízení pro uchazeče z Ukrajiny / Позачергова вступна кампанія для абітурієнтів з України

Co tě naučíme? 

Absolventi studijního programu Historie, specializace Kulturně historická studia budou připraveni k uplatnění poznatků a metod, které se podílely na formování proudu kulturních dějin. Nabydou schopnost kriticky interpretovat historické prameny odlišného typu (písemné, dvourozměrné, trojrozměrné, filmové i datové), osvojí si tvůrčí principy utváření vědeckých textů a vyhodnocování i prezentaci rozsáhlých informačních databází, což jim dává možnost flexibility v budoucím pracovním uplatnění. Jejich pracovní uplatnění je směřováno pro paměťové instituce muzeálního typu. 

Co obnáší přijímačky? 

Podmínkou přijetí je absolvování motivačního pohovoru v českém jazyce. Motivační pohovory se uskuteční online prostřednictvím aplikace MS Teams. V rámci pohovoru uchazeči o studium představí motivaci, s níž se na jednotlivé specializace hlásí, demonstrují svůj odborný zájem a budou mít možnost zeptat se na otázky, které je budou zajímat.  

Přijímací zkouška se promíjí při výborných studijních výsledcích na střední škole (maturita do 2,0; na závěr každého ročníku uchazeč nikdy nebyl z žádného předmětu klasifikován hůř než „dobře“) nebo při prokazatelných úspěších ve středoškolské odborné činnosti v některém ze společensko-vědních oborů (účast v celostátním kole, umístění do 3. místa v krajském kole). 

Navštiv nás

2022Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2023Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0
Červenec
0
Srpen
0

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
6
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
6
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
6
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
6
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
1
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
4
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
4

Profesní uplatnění

dokumentátor
kurátor sbírek a fondů
zaměstnanec paměťových institucí
zaměstnanec v archivnictví

Úspěšní studenti a absolventi

Bc. Daniela Klvaňová
Východočeské muzeum v Pardubicích
kurátorka sbírek Hračka, Domácnost, Odívání a doplňky

Kdo Tě bude učit

prof. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D.
Ústav historických věd
diplomacie, dějiny mezinárodních vztahů, dějiny nacionalismu, dějiny Německa, Rakouska, Itálie
doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.
Děkan Fakulty filozofické
Ústav historických věd

dějiny raného novověku, dějiny panovnického dvora a šlechty, dějiny cestování, dějiny Svaté říše římské v raném novověku

doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
politické a hospodářské dějiny pozdního středověku, dějiny Slezska, symbolická komunikace ve středověku
Ústav historických věd
Mgr. Šárka Nekvapil Jirásková, Ph.D.
Ústav historických věd
historická antropologie, historická demografie, sociální dějiny, dějiny venkova

Kde můžeš absolvovat praxi

 • archivy
  archivy
 • paměťové instituce
  paměťové instituce
 • knihovny
  knihovny
 • státní a veřejná správa
  státní a veřejná správa

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 550 Kč měsíčně

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 4 roky, tak zaplatíš za každých započatých 6 měsíců 15000

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Můžeš dál pokračovat ve studiu

Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Specializace Kulturně historická studia vychází z aktuálního pojetí kulturních dějin kladoucím důraz na antropologizující směr bádání s výzkumným akcentem zohledňujícím především středoevropský vývoj v 15. - 19. století.
Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy. Ve výjimečných případech může přijímací komise uznat za adekvátní absolutorium magisterského studia v jiné příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče, nebo je-li uchazeč absolventem vysoké školy, jejíž studijní programy jsou strukturovány jiným způsobem (například některé zahraniční vysoké školy; v tomto případě se předpokládá nostrifikace diplomu).
Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy, případně magisterského studia v jiné, příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče. U absolventů zahraniční vysoké školy je nezbytná nostrifikace diplomu.

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.