Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující
Titul
Získáš titul Mgr.
Standardní délka studia
Studium na 2 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Specializace studijního programu Historie
Co obnáší přijímačky?
Ústní zkouška
Předpokládaný počet přijímaných studentů
10

(10. 5. - 22. 8. 2022) Mimořádné přijímací řízení pro uchazeče z Ukrajiny / Позачергова вступна кампанія для абітурієнтів з України

Co tě naučíme?

Absolventi studijního navazujícího magisterského programu Historie, specializace Kulturně historická studia získají schopnost nazírat otázky a problémy současného světa v kontextu historického vývoje. 

Během svého studia se seznámí s klíčovými tématy sociálních dějin od 15. do 20. století, která budou představována průřezově napříč všemi tehdejšími společenskými vrstvami a převážně ve středoevropské perspektivě. 

Ústředním objektem zkoumání bude proces formování moderního státu a jeho dopad na společnost. Na základě získaných poznatků nabydou studenti schopnost orientovat se v aktuálních sporech o minulost, přistupovat k aktuálním politickým, sociálním a kulturním problémům se znalostí historických souvislostí. 

Díky komplexní znalosti společenského vývoje naleznou pracovní uplatnění jak v paměťových institucích muzeálního typu, tak například v médiích. 

Co obnáší přijímačky? 

Přijímací zkouška je ústní – je prověřována orientace v současném českém i evropském historickém bádání. Spolu s přihláškou mohou uchazeči zaslat projekt diplomové práce v rozsahu nejméně 3 a nejvýše 5 stran textu (mimo bibliografii). Přestože jde o dobrovolnou záležitost, projekt bude hodnocen 10 body. Projekt uchazeč elektronicky vloží k e-přihlášce jako přílohu k požadavkům oboru nejpozději do 30. 4. 2022.   E-přihláška umožňuje nahrát pouze jeden dokument. Více příloh uchazeč vloží formou vícestránkového souboru formátu pdf. 

V případě neotevření specializace studijního programu z důvodů nenaplnění minimální kapacity přijatých uchazečů pro daný akademický rok bude studentovi nabídnuta možnost studia v jiné specializaci příslušného studijního programu v průběhu konání přijímací zkoušky. 

Navštiv nás

2022Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2023Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0
Červenec
0
Srpen
0

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
7
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
7
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
9
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
7
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
5
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
6
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
6
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
5
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
6

Profesní uplatnění

dokumentátor
kurátor sbírek a fondů
zaměstnanec v paměťových institucích
zaměstnanec v archivnictví

Úspěšní studenti a absolventi

Mgr. Tomáš Foltýn
Národní knihovna České republiky
ředitel
Mgr. Lucie Holanová
Muzeum loutkářských kultur Chrudim

V Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi pracuji jako kurátorka. Na starost mám nejstarší část sbírky. Jedná se o období činnosti tradičních kočovných loutkářů, které začíná přibližně v druhé polovině 18. století a uzavírá se koncem 19. století. Zároveň se částečně věnuji také amatérskému loutkářskému hnutí v první polovině 20. století. Náplň mojí práce je velmi různorodá. Vedle nezbytné sbírkotvorné činnosti také připravuji výstavy, podílím se tvorbě publikací a dalších textů souvisejících s fungováním muzea. Vedle toho připravuji přednášky pro veřejnost, zabývám se i vlastním odborným výzkumem či se aktivně účastním kulturních akcí v našem muzeu.

Mgr. David Richter, Ph.D.
historik a kurátor sbírkových fondů v Regionálním muzeu v Chrudimi

V Regionálním muzeu v Chrudimi, kde působím jako historik a kurátor sbírkových fondů, mám na starost správu sbírkových předmětů (např. numismatickou, sfragistickou či fotografickou sbírku), podílím se na realizaci výstav a pravidelně publikuji výsledky svého bádání. Mimo to jsem členem redakční rady Východočeského sborníku historického.

Kdo Tě bude učit

prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
Ústav historických věd
prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
Ústav historických věd
prof. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D.
Ústav historických věd
diplomacie, dějiny mezinárodních vztahů, dějiny nacionalismu, dějiny Německa, Rakouska, Itálie
doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
politické a hospodářské dějiny pozdního středověku, dějiny Slezska, symbolická komunikace ve středověku
Ústav historických věd
doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.
Děkan Fakulty filozofické
Ústav historických věd

dějiny raného novověku, dějiny panovnického dvora a šlechty, dějiny cestování, dějiny Svaté říše římské v raném novověku

Mgr. Šárka Nekvapil Jirásková, Ph.D.
Ústav historických věd
historická antropologie, historická demografie, sociální dějiny, dějiny venkova

Kde můžeš absolvovat praxi

 • Muzeum východních Čech v Hradci Králové
  Muzeum východních Čech v Hradci Králové
 • archivy
  archivy
 • paměťové instituce
  paměťové instituce
 • knihovny
  knihovny
 • státní a veřejná správa
  státní a veřejná správa

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 550 Kč měsíčně

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 3 roky, tak zaplatíš za každých započatých 6 měsíců 15000

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Můžeš dál pokračovat ve studiu

Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy. Ve výjimečných případech může přijímací komise uznat za adekvátní absolutorium magisterského studia v jiné příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče, nebo je-li uchazeč absolventem vysoké školy, jejíž studijní programy jsou strukturovány jiným způsobem (například některé zahraniční vysoké školy; v tomto případě se předpokládá nostrifikace diplomu).
Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy, případně magisterského studia v jiné, příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče. U absolventů zahraniční vysoké školy je nezbytná nostrifikace diplomu.
Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy, případně magisterského studia v jiné, příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče. U absolventů zahraniční vysoké školy je nezbytná nostrifikace diplomu.
Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Angličtina
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy, případně magisterského studia v jiné, příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče. U absolventů zahraniční vysoké školy je nezbytná nostrifikace diplomu.

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.