Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Specializace studijního programu Historie
Co obnáší přijímačky?
Motivační pohovor
Předpokládaný počet přijímaných studentů
20

(10. 5. - 22. 8. 2022) Mimořádné přijímací řízení pro uchazeče z Ukrajiny / Позачергова вступна кампанія для абітурієнтів з України

Co tě naučíme?

Absolvent studijního programu Historie, specializace Archeologie si osvojí kompetence, umožňující působení na dílčím úseku odborného historického pracoviště, popřípadě vykonávat samostatné specializované činnosti, např. podílet se na organizování terénní výkopové aktivity.

Bude schopen pro evidenční potřeby odborných institucí a pro památkovou agendu státních a obecních úřadů provádět fotodokumentaci a katalogizaci sbírkového materiálu.

V současnosti je silná poptávka po absolventech daného typu studia u soukromých společností provádějících záchranné archeologické výzkumy, absolventi proto budou připravování pro výkon povolání ve sféře terénní archeologie. 

Co obnáší přijímačky? 

Podmínkou přijetí je absolvování motivačního pohovoru v českém jazyce. Motivační pohovory se uskuteční online prostřednictvím aplikace MS Teams. V rámci pohovoru uchazeči o studium představí motivaci, s níž se na jednotlivé specializace hlásí, demonstrují svůj odborný zájem a budou mít možnost zeptat se na otázky, které je budou zajímat.  

Přijímací zkouška se promíjí při výborných studijních výsledcích na střední škole (maturita do 2,0; na závěr každého ročníku uchazeč nikdy nebyl z žádného předmětu klasifikován hůř než „dobře“) nebo při prokazatelných úspěších ve středoškolské odborné činnosti v některém ze společensko-vědních oborů (účast v celostátním kole, umístění do 3. místa v krajském kole). 

Navštiv nás

2022Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2023Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0
Červenec
0
Srpen
0

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
6
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
6
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
6
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
6
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
1
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
4
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
4

Profesní uplatnění

archeolog
dokumentátor
pracovník v institucích památkové péče
pracovník v paměťových institucích
pracovník ve společnostech provádějících záchranné archeologické výzkumy

Úspěšní studenti a absolventi

PhDr. Blanka Zubáková
Historický ústav Akademie věd ČR
historička

získala cenu Magnesia litera za objev roku, je rovněž spoluautorkou nové nové expozice Památníku Zámeček Pardubice

Ladislav Nekvapil
v pozici zástupce ředitele Východočeského muzea v Pardubicích ovlivňuje směřování největší muzejní instituce v kraji

Kdo Tě bude učit

PhDr. Jan Frolík, CSc.
Ústav historických věd
Archeologický ústav AV ČR - Oddělení záchranných výzkumů

archeologie středověku, výzkum hradišť, měst a církevních staveb, výzkum Pražského hradu, průzkum a dokumentace archeologických nalezišť a architektonických památek v Arménii. 

Mgr. et Mgr. Katarína Kapustka, Ph.D.
Ústav historických věd
Archeologický ústav AV ČR - Oddělení záchranných výzkumů

studium lovecko-sběračských společností z období paleolitu a mezolitu, studium interakce člověka a přírodního prostředí 

Kde můžeš absolvovat praxi

  • Východočeské muzeum v Pardubicích
    Východočeské muzeum v Pardubicích
  • Regionální muzeum v Chrudimi
    Regionální muzeum v Chrudimi
  • Muzeum a galerie Orlických hor
    Muzeum a galerie Orlických hor

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 550 Kč měsíčně

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 4 roky, tak zaplatíš za každých započatých 6 měsíců 15000

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Můžeš dál pokračovat ve studiu

Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Specializace Kulturně historická studia vychází z aktuálního pojetí kulturních dějin kladoucím důraz na antropologizující směr bádání s výzkumným akcentem zohledňujícím především středoevropský vývoj v 15. - 19. století.
Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Specializace Péče o kulturní dědictví směřuje do oblasti památkové péče a do disciplinárně úzce provázaných oblastí dějin stavební kultury, památkové péče a dějin umění.

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.