Forma studia
Jazyk studia
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Navazující magisterské
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Získáte poznatky a dovednosti, které jsou zapotřebí při řešení problémů provozu, údržby, oprav a zkoušení kolejových nebo silničních vozidel. Budete připraveni k odborné činnosti v průmyslu, který udržuje dopravu v chodu.
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Navazující magisterské
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Získáte poznatky a dovednosti, které jsou zapotřebí při řešení problémů provozu, údržby, oprav a zkoušení kolejových nebo silničních vozidel. Budete připraveni k odborné činnosti v průmyslu, který udržuje dopravu v chodu.
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Studium je zaměřené na získání poznatků a dovedností nezbytných pro úspěšné uplatnění absolventů zejména v oblasti provozu, údržby a oprav kolejových, nebo silničních vozidel.
Fakulta zdravotnických studií
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Zajímáš se o perspektivní profesi ve zdravotnictví? Baví tě práce s lidmi i s technikou? Chceš přispívat svou smysluplnou prací lidskému zdraví? Zvol si studium programu Radiologická asistence!
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Navazující magisterské
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Pojí Tě citové pouto k Tvému regionu a chceš, aby se rozvíjel a žili tam spokojení lidé? Můžeš se podílet na jeho rozvoji tím, že budeš studovat na naší fakultě obor regionální rozvoj a pak se aktivně profesně zapojíš do přípravy strategického plánu svého regionu a ovlivníš tak životy mnoha lidí kolem sebe i ten svůj vlastní.
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Studijní obor se opírá o dvě základní vědecké disciplíny, a to "veřejná ekonomie" a "regionální ekonomie". Navrhovaný doktorský studijní program reflektuje potřeby vznikajícího evropského ekonomického regionu, jehož integrační specifika determinují i výkon veřejné správy, resp. řízení veřejného sektoru na úrovni státní, ale i na úrovni samosprávných územních celků. Současně akcentuje i dynamický rozvoj informačních a komunikačních technologií využívaných při řízení rozvoje regionů.
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Studijní obor se opírá o dvě základní vědecké disciplíny, a to "veřejná ekonomie" a "regionální ekonomie". Navrhovaný doktorský studijní program reflektuje potřeby vznikajícího evropského ekonomického regionu, jehož integrační specifika determinují i výkon veřejné správy, resp. řízení veřejného sektoru na úrovni státní, ale i na úrovni samosprávných územních celků. Současně akcentuje i dynamický rozvoj informačních a komunikačních technologií využívaných při řízení rozvoje regionů.
Fakulta filozofická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Chceš porozumět nejzazším lidským motivacím? Různé druhy náboženských představ prostupují totiž celou společností a vytváří tak i základní hodnoty každého lidského života, podle kterých se rozhodujeme, vychováváme děti nebo chápeme pojmy jako naděje, vina či čest. Studium religionistiky tě seznámí s náboženskými systémy minulosti i současnosti a rozšíří ti pohled na život a společnost.
Fakulta filozofická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Studium
Sdružené studium
Máme pro tebe zajímavou kombinaci studia, během které se seznámíš s náboženskými tradicemi minulosti i současnosti a budeš zkoumat náboženské jevy významné pro fungování moderní společnosti. Kombinace s angličtinou ti umožní stát se například odborným překladatelem.
Fakulta filozofická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Studium
Sdružené studium
Nabízíme ti studium Religionistiky v kombinaci s Filosofií. Toto dvouoborové studium tě seznámí s náboženskými systémy minulosti, iniciačními rituály, mýty a fake news. Zároveň si rozšíříš vědomosti v oblasti filosofického myšlení.
Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující magisterské
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Cílem studijního programu Resocializační pedagogika je vybavit studenty speciálními dovednostmi a znalostmi pro asistenční a pedagogickou práci v resocializačních a reedukačních zařízeních a institucích různých resortů. Smyslem je poskytnout absolventovi teoretické poznatky a aplikační dovednosti v pedagogických disciplínách ve vzájemné provázanosti a v mezioborových souvislostech ve smyslu praktického uplatnění ve specifických pedagogických profesích. Dalším cílem je rozvinout schopnost flexibilně přizpůsobovat své vlastní znalosti, zkušenosti a dovednosti stále se měnícím objektivním podmínkám a novým profesním požadavkům kladeným na pedagogické pracovníky a pracovníky v oblasti sociálních služeb.
Fakulta restaurování
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Soustavné studium vás dovede ke zvládnutí všech fází restaurování, od správného provedení průzkumu, přes tvorbu dokumentace, zvolení vhodných restaurátorských či konzervátorských postupů, až po samotné restaurování. V rámci daného oboru se také dozvíte vše potřebné o historických i současných výtvarných technikách, materiálech apod.  
Fakulta restaurování
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
V rámci studia se budete specializovat na restaurování knih, knižní vazby a dokumentů. Odborně se seznámíte s jednotlivými materiály (papír, dřevo, kov, useň, pergamen, textil apod.). V praktické výuce se budete zabývat, kaligrafií, miniaturou a historickým vývojem knihy a knižní vazby, osvojíte si komplexní proces restaurování díla včetně restaurátorských a konzervátorských technik.
Fakulta restaurování
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Získáte hluboké znalosti technických, technologických, uměleckých a umělecko-řemeslných aspektů v oblasti péče o kulturní dědictví. Prohloubíte si praktické dovednosti v technikách a technologii restaurování objektů na papírové a textilní podložce.
Fakulta restaurování
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Během svého studia si osvojíte širokou paletu sochařských, štukatérských a dalších umělecko-řemeslných technik na uměleckých dílech z přírodního i umělého kamene, keramiky, štuku a sádry. V teoretické rovině získáte vědomosti z oblasti přírodních i humanitních věd, zejména dějin umění, estetiky a teorie výtvarného umění. Ukážeme vám, jak tyto vědomosti propojovat. Seznámíme vás s historickými sochařskými technikami a představíme vám nejmodernější metody restaurování.
Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující magisterské
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Magisterský studijní program nabízí rozšíření znalostí v oboru sociální a kulturní antropologie a vizuální antropologie. To zahrnuje důkladnou znalost základů sociologické a socio- a kulturněantropologické teorie a dílčích disciplín oboru. Studium nabízí rozšíření a prohloubení znalostí kvalitativního a kvantitativního výzkumu s důrazem na etnografii. Dále také získání širokospektrálních znalostí v oboru, zejména pak etnografie, teorií a metod v sociálních vědách, etnicity a nacionalismu, ekonomické, ekologické antropologie, teorie příbuzenství i antropologie Romů.
Fakulta filozofická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Kultura, to je velmi široký pojem, se kterým se každý alespoň jednou v životě setkal. Lidské kultury lidstvo vždy fascinovaly. Pokud tě zajímají cizí kultury, jejich vývoj a srovnávání a chceš jim opravdu porozumět, pak je Sociální antropologie jistě obor vhodný právě pro tebe!
Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující magisterské
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Specializace Soudobé dějiny umožní studentům vhled do politických, sociálních a vojenských dějin 20. století, a to se zaměřením na dějiny Československa, nazírané v širším evropském kontextu.
Fakulta zdravotnických studií
Typ studia
Navazující magisterské
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Máš bakalářský diplom v programu Ošetřovatelství, oboru Všeobecná sestra nebo Ošetřovatelství? Chceš získat úplné vysokoškolské vzdělání, které má vynikající uplatnění v praxi? Zajímá tě chirurgie? Vyber si náš navazující magisterský studijní program Specializace v ošetřovatelství - Perioperační péče.
Fakulta zdravotnických studií
Typ studia
Navazující magisterské
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Jsi již odborníkem v oblasti péče o ženu a novorozence, máš bakalářský diplom v oboru porodní asistentka? Chceš se dále rozvíjet, získat úplné vysokoškolské vzdělání? Chceš se stát odborníkem v péči o ženu před, v průběhu a po operačním výkonu?
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Studium je zaměřené na získání poznatků a dovedností nezbytných pro řešení problematiky konstrukce mechanické části kolejových, nebo silničních vozidel.
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Studium je zaměřené na získání poznatků a dovedností nezbytných pro řešení problematiky konstrukce mechanické části kolejových, nebo silničních vozidel.
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Navazující magisterské
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Získáte poznatky a dovednosti, které jsou zapotřebí při řešení problematiky konstrukce mechanické části vozidel. Budete připraveni zapojit se do vývoje, projektování, výroby nebo zkoušení silničních nebo kolejových vozidel.
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Navazující magisterské
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Získáte poznatky a dovednosti, které jsou zapotřebí při řešení problematiky konstrukce mechanické části vozidel. Budete připraveni zapojit se do vývoje, projektování, výroby nebo zkoušení silničních nebo kolejových vozidel.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Studijní obor Povrchové inženýrství lze chápat jako interdisciplinární obor, který se týká chemie a technologie jak samotných materiálů, tak povrchů a na nich aplikovaných povlaků a vrstev.
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Stane se z tebe odborník pro výkon profesí v leteckých společnostech. Na bázi dobrovolnosti můžeš získat  profesní licence a stát se tak techniky údržby letadel či piloty.
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Cílem studia je připravit erudované odborníky a vědecké pracovníky v oblasti technologie a managementu v dopravě (včetně poštovních a kurýrních služeb) schopné komplexně analyzovat problémy v dané oblasti a navrhovat odpovídající řešení.
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Cílem studia je připravit erudované odborníky a vědecké pracovníky v oblasti technologie a managementu v dopravě (včetně poštovních a kurýrních služeb) schopné komplexně analyzovat problémy v dané oblasti a navrhovat odpovídající řešení.
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Získáš nejnovější vědomosti a dovednosti v oblasti technologie a řízení dopravy a v logistických technologiích – jak teoretické tak praktické. Poznatky uplatníš ve všech druzích nákladní dopravy i v rámci spedice a logistiky. Cizí ti nebude ani oblast osobní dopravy včetně integrovaných dopravních systémů.
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Získáš nejnovější vědomosti a dovednosti v oblasti technologie a řízení dopravy a v logistických technologiích – jak teoretické tak praktické. Poznatky uplatníš ve všech druzích nákladní dopravy i v rámci spedice a logistiky. Cizí ti nebude ani oblast osobní dopravy včetně integrovaných dopravních systémů.
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Navazující magisterské
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Studiem si prohloubíš poznání zákonitostí technologie a řízení všech druhů dopravy a logistiky, bez nichž se žádná zasilatelská nebo dopravní firma neobejde. Výběrem předmětů se budeš specializovat na oblast dráhy a drážní dopravy nebo na oblast silniční dopravy a logistiky.
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Navazující magisterské
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Studiem si prohloubíš poznání zákonitostí technologie a řízení všech druhů dopravy a logistiky, bez nichž se žádná zasilatelská nebo dopravní firma neobejde. Výběrem předmětů se budeš specializovat na oblast dráhy a drážní dopravy nebo na oblast silniční dopravy a logistiky.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Navazující magisterské
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Baví tě organická chemie a chceš být mistrem na technologii barviv, výrobu léčiv nebo odborník v oblasti bezpečnostního inženýrství? Jsi na správné adrese!
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Navazující magisterské
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Obor Technologie výroby a zpracování polymerů tě skvěle připraví na kariéru vědeckého pracovníka nebo manažera některé z firem nebo výzkumných institucí v oblasti výroby a zpracování polymerů, kompozitních materiálů a nátěrových hmot.
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Angličtina
Cílem studia je příprava vysoce vzdělaných absolventů, kteří jsou schopni řešit vědecké a výzkumné úkoly základního a aplikovaného výzkumu s vazbou na problémy technické praxe,  a to zejména v dopravních prostředcích
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Cílem studia je příprava vysoce vzdělaných absolventů, kteří jsou schopni řešit vědecké a výzkumné úkoly základního a aplikovaného výzkumu s vazbou na problémy technické praxe,  a to zejména v dopravních prostředcích.
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Angličtina
Cílem studia je příprava vysoce vzdělaných absolventů, kteří jsou schopni řešit vědecké a výzkumné úkoly základního a aplikovaného výzkumu s vazbou na problémy technické praxe, a to zejména v dopravních stavbách.
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Cílem studia je příprava vysoce vzdělaných absolventů, kteří jsou schopni řešit vědecké a výzkumné úkoly základního a aplikovaného výzkumu s vazbou na problémy technické praxe, a to zejména v dopravních stavbách.
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Angličtina
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Cílem studia je připravit erudované odborníky a vědecké pracovníky v oblasti technologie a managementu v dopravě (včetně poštovních a kurýrních služeb) schopné komplexně analyzovat problémy v dané oblasti a navrhovat odpovídající řešení.